کار تحقیقی بررسی وضعیت اقتصادی فقرا و ثروتمندان شهر شیراز با جرایم ارتکابی

کد محصول: 207
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 58
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي  همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.

در این موضوع سمینار بر آن هستیم که در ایتدا به تعاریفی از جرم و مسائل وابسته به آن دست پیدا کنیم و در ادامه کار به موضوع اصلی یعنی بررسی رابطه اقتصادی فقر و ثروت نسبت به جرایم ارتکابی خواهیم پرداخت و در فصل آخر با مشخص کردن جامعه آماری شیراز این موضوع را در شیراز مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه:

فقر،ثروت،جرم

 مقدمه:

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، چنانکه بر این باوریم که ثروت انباشته، فرآیند ارزش شدن ثروت، تجمل گرایی و فقدان الگوی مناسب مصرف نیز می‏تواند جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه محسوب گردد.

ضرورت و اهيمت مسئله :

جرم يكي از مسائل مورد توجه علوم مختلف مي باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتايج مترتب  برآن اهميت مسئله دو چندان مي شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و كيفري و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نيز از زواياي ديگري به آن توجه كرده اند. از طرف ديگر تعيين مدرك هاي لازم براي تعريف جرم و دلايل و انگيزه هاي آن كارساده اي نيست بيشتر ما در بعضي از مواقع از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار سرپيچي مي كنيم بسياري از افراد در يك زماني مرتكب سرقت هايي جزئي شده از مانند برداشتن چيزي از يك فروشگاه بدون پرداختن پول آن يا برداشتن چيزهاي كوچك مانند كاغذ يادادشت اداري از محل كار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسيار گسترده است و اشكال گوناگوني ازفعاليت ها را در برمي گيرد براي همين امكان ارائه يك نظريه واحد درباره آن غير ممكن است هر يك از ملاحظات نظري به درك بعضي از جنبه ها يا بعضي از انواع جرم ها كمك مي كنند جرم است. يكي از ابعادي كه در تحقيقات مربوط به جرم شناسي كمتر به آن پرداخته شده است نقش عوامل اقتصادی در وقوع جرم است شايد توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع جرم محسوب می شود. شايد توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل وثر در وقوع جرم مي توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدي بودن دلايل وقوع جرم لازم است تا به نقش هر يك از اين عوامل و تأثير آن در وقوع جرم نگريسته شود. اين مسئله يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسي و مردم شناسي و همچنين روان شناسي اجتماعي مي باشد كه در جاي خود مي تواند به فهم بهتر جرم و ريشه يابي آن كمك نمايد.

بسياري از تحقيقات كه درباره جرم صورت گرفته به اين ابعاد توجهي نكرده اند با این وجود حدود بيست و يك تحقيق را در زمينه بزهكاري مورد مطالعه قرار داده است و عوامل دوازده گانه اي براي آن معرفي كرده است: 1- وسعت خانواده شخص بزهكار 2- وجود مجرمين ديگر در خانواده 3- عضويت در باندها4- به كاربستن دستورات مذهبي 5- سابقه استخدام 6- منزلت و موفقيت اجتماعي 7- فقر 8- اشتغال مادر در خارج از خانه 9- گريز از مدرسه 10- اختلالات خانوادگي 11- سلامت 12- ميزان تحصيلات اما خود ورتن قادر نيست نشان دهد كه خود در اين عوامل محصول كدام روندها فرايندها و تغييرات و تعارضات اجتماعي هستند.

به هرحال كشف اين عوامل يا عوامل موثر ديگر براي هر جامعه اي بسيار ضروري است اما از آن ضروري تر چگونگي شكل گيري خود اين عوامل و نحوه تاثير گذاري آن بررفتارهاي مجرمانه پرخاشگرايانه و قانون شكنانه مي باشد.

ويژگي مهمي كه بايد در شناخت جرم و جرم شناسي به آن توجه نمود رابطه جرم با انگيزه هاي فرد و     انگيزه ها بر حسب ضرورت، نياز، فشار و عوامل محيطي پيرامون است كه گاه ناخواسته و بدون نيّت شخص او  را به سمت جرم هدايت مي كند. چيزي كه اهميت و ضرورت اين تحقيق را ايجاب كرده است گسترده شدن فقر و ثروت در جامعه است و فاصله انداختن میان دو این قشر به طوری که هر کدام از این دسته خود را متعلق به دنیا و عالم متعلق به خود می دانند و هر کدام جرایم خاص خود را دارند و بحث روانشناختی برای این علل یکی از مسائل مهم جرم شناسی امروز محسوب می شود.

سؤالات تحقيق :

هر تحقيق با يك مسئله و مشكل شروع مي شود. انسان به واسطه حس حقيقت جويي خود هميشه دنبال كشف حقايق و واقعيات بوده است . اما از آنجا كه هدفش فهم حقايق بوده است سعي  داشته تا با استفاده از امكانات و شرايط خود ابعاد شناخت خود را از حقايق افزايش دهد. علم و روش علمي در حقيقت راهي جهت درك بهتر حقايق است زيرا گاهي در شناخت حقيقت ابهامات و وهم خيال پردازي ظهور مي كند كه مانع شناخت مي شود. ما نير براي درك و تحليل بهتر مسئله تحقيق آن را به سؤالات قابل بررسي تجزيه نموده ايم:

1- جرم چيست؟

2- عوامل موثر در جرم كدامند؟

3- انواع جرائم چيست؟

4- عوامل موثر در شكل گيري جرم كدامند؟

6- نقش فقر و ثروت در وقوع جرم تا چه حد است؟

7- از ميان عوامل مختلف و موثر در جرم نقش عوامل اتفاقي چه مقدار است؟

8- راه حل وقوع و كاهش جرائم با توجه به اين عوامل چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

1-بین فقر و ثروت و جرایم ارتکابی در شیراز رابطه مستقیم وجود دارد.

2-بین میزان حاشیه نشینی افراد و جرایم ارتکابی افراد در شیراز رابطه مستقیم وجود دارد.

روش تحقيق :

يك پرسش مهم به فرايند تحقيق و تدوين آن شناخت روش تحقيق و چرايي استفاده از آن است.

به طور كلي وقتي يك فرضيه با روش هاي خاص اثبات شود آن تحقيق علمي و قابل دفاع خواهد بود روش تحقيق، اعتبار علمي، قانون مندي و محكم تر از همه استدلال و منطق حاكم بر تحقيق را تعريف مي كند. از اين رو اعتبار كار تحقيقي به روش آن بستگي دارد .

مقدمه

ضرورت و اهيمت مسئله

سؤالات تحقيق

فرضیات تحقیق

روش تحقيق

پيشينه تحقيق

فصل اول:

تعریف جرم و بررسی نقش فقر و ثروت در جرایم ارتکابی

مبحث اول: تعريف جرم

گفتار اول :تعريف ديني جرم

گفتار دوم: تعريف جامعه شناختي جرم

 گفتار سوم: اركان اساسي جرم

گفتار چهارم :مفاهيم جرم شناسي

گفتار پنجم: طبقه بندي مجرمان

مبحث دوم:رابطه فقر و جرایم ارتکابی

گفتار اول :فقر وتأثیر آن در بزهکاری از نگاه متون دینی

گفتار دوم :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی

گفتار سوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم

مبحث سوم :تأثیر ثروت بر بزهکاری

گفتار اول: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی

فصل دوم:

بررسی موضوع در شهر شیراز

مبحث اول:بررسی جرایم اتکابی در دو محله فقیر(ده پیاله)و متمکن(زرگری)

گفتار اول :بررسی چند تیتر خبری در مورد جرایم 

نتیجه گیری و راهکارها

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول