برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

کد محصول: 176
قیمت: 38,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده مطالب

اركان اصلي پيمانكاري

كارفرما

پيمانكار

قرارداد

انواع قراردادهاي پيمانكاري

مراحل اجراي طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

1.مطالعات شناسايي طرح

2.تهيه طرح مقدماتي

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

1.تهيه نقشه هاي تفصيلي

2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه

مرحله سوم: اجراي طرح

1.ارجاع كار به پيمانكار

2.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

3.شركت در مناقصه

4.انتخاب پيمانكار

2.انعقاد قرارداد پيمانكاري

2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

2.‌2.تنظيم قرارداد پيمانكاري

2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه

2.‌4. تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت

2.‌5. تأديه پيش پرداخت

3.عمليات اجرايي

3.‌1. ايجاد كارگاه

3.‌2. تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

3.‌3. مخارج اجراي طرح

3.‌4. مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه

3.‌5. مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي

4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها

4. 1. تنظيم صورت وضعيت موقت كارها

4.‌2 پرداخت وجه صورت وضعيت كارها

5.تحويل موقت

5.‌1.برچيدن كارگاه

5.‌2. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

5.‌3. ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

5.‌4. تهيه صورت وضعيت قطعي

5.‌6. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

5.بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان

6.تحويل قطعي

6.‌1. استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار

ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار:

مخارج قبل از انعقاد قرارداد

مخارج پيمان در طول اجراي طرح

1.تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي مواد مستقيم

1. تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي دستمزد مستقيم

به حساب دارايي بردن بهره

مثال:

مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

مرحله سوم: اجراي طرح

1.ارجاع كار به پيمانكار

1.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

4.انتخاب پيمانكار

2.انعقاد قرارداد با پيمانكار

2.‌1 گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

2.‌2. تنظيم قرارداد پيمانكاري

2.‌3. ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه

2.‌4 تأديه پيش پرداخت

3.عمليات اجرايي

3.‌1. ايجاد كارگاه

تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

مخارج اجراي طرح

الف)مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه

مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي

دفتر معين پيمانكاري

تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها

تنظيم صورت وضعيت موقت كارها

4.‌2.پرداخت وجه صورت وضعيت كارها

الف-ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت شماره(1):

ب-ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت شماره(2):

5.تحويل موقت

5.‌1.برچيدن كارگاه

5.‌2.ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

5.‌3.ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

5.‌4. تهيه صورت وضعيت قطعي

5.‌5.تهيه صورتحساب قطعي پيمان

5.‌7.استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

5.‌8.بهره برداري و هزينه نگاهداري عمليات موضوع پيمان

6.تحويل قطعي

6.‌1.استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار

روشهاي متداول شناسايي سود پيمانكاري

شناسايي درآمد

روش كار تكميل شده

صورت سود و زيان

روش درصد پيشرفت كار

برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان

برآورد كل هزينه پيمان

برآورد كل سود ناخالص پيمان

اندازه گيري ميزان پيشرفت كار

انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري

روشهاي شناسايي سود پيمانكاري در سطح جهان

هـ – نحوه گزارش در صورتهاي مالي:

خلاصه مباني شناسايي درآمد پيمانكاري

حسابداري زيان ناشي از قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

شناسايي زيان دوره جاري پيمان

شناسايي كل زيان پيمان

نمونه فرم بيمه نامه ها، كارها

نمودار محتواي عمليات پيمانكاري

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول