کار تحقیقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیا

کد محصول: 174
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 67
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می‌پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی‌توانست توقع بهره‌مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین‌الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده‌اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده‌های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی‌هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر دربارة جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعة بین‌المللی، رخ داده است». در این کار تحقیقی به موضوع تابعیت در کشور استرالیا خواهیم پرداخت و تمام مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول:

کلیات

1-1.مقدمه

هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولتها در تعیین اتباع خود از آزادی برخوردارند؛ ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی‌باشد. بر این اساس مسألة طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می‌گردد که در قوانین داخلی دولتها تعیین می‌شود و مهم‌ترین آنها غیر از تولد، کسب تابعیت است که همواره به بیگانگان مربوط می‌شود و هر دولتی بنا بر شرایط و مقتضیات خود، تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می‌نماید.کشور استرالیا به شیوه های گوناگون به توابع کشورهای دیگر اجازه می دهد که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت نمایند. این شیوه ها از جمله موارد زیر می باشند:

1-مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص

2-مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای همسر

3-مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری در استرالیا

4-مهاجرت به استرالیا از طریق پناهندگی

1-2.طرح موضوع

مبنای تابعیت از حقوق داخلی مانند سایر شعب حقوقی داخلی بر روی 4 موضوع‏ اساسی زیر است :

1-حقوق مدون اعم از حقوق عمومی یا خصوصی است که برحسب امر قانون‏گزار تنظیم و قسمت کلی قوانین تابعیت را دربر دارد.

در کشور ما قوانین تابعیت برمبنای حقوق اساسی تنظیم شده لیکن مواد صریح‏ در قانون مدنیو آئین‏نامه اجرای مقررات‏ تابعیت(تصویبنامه هیئت وزیران 3/2/1314)

در خاتمه این کتاب تا آنجا که ممکن است کلیه مواد مربوط بتابعیت از قانون‏ 7 اوت 1894(که بدولت ایران دیکته شده)تاکنون ذکر خواهد شد و امیدوار است که‏ در بهبود و تطبیق با مقتضیات زمان اقدام لازم و عاجل مبذول گردد.

2-عرف-و عادت-در حقیقت نوعی تراضی عمومی است بانجام یا عدم‏انجام‏ امر خاصی که اکثرا مبنای حقوقی مدون را تشکیل میدهد.عرف و عادت در موضوع تابعیت‏ تقریبا اثری ندارد زیرا چنانکه دیدیمازتابعیت ناشی از قدرت دولت نباید دستخوش‏ امیال مردم قرار گیرد.

3-رویهء قضائی-گرچه رویه قضائی نمیتواند منبع مهمی برای قوانین تابعیت‏ باشد لکن در حقیقت بسیار مهم و غیرقابل اجتناب میباشد زیرا:

اولا-:باعث هم‏آهنگ کردن و تثبیت اجرای قوانین است.

ثانیا-در مورد دعاوی ناشیه از تابعیت که خارجیان با ایران دارند و بالعکس‏ میتواند تصمیمات دادگاههای مربوطه را بکلیه افراد و رعایای مملکت تحمیل نماید.

4-دکترین و عقیده علمای حقوق-این عامل هرچند مأخذ مستقیمی برای قوانین‏ تابعیت و غیر آن نیست اما در حقیقت بسیارمهم و شایان توجه است زیرا علمای حقوق و مصنفین حقوقدان هستند که عرف و عادات اجتماعات را جمع‏آوری و قوانین کشورهای دیگر را مطالعه و مقایسه نموده و با بحث تفسیر مداوم بالاخره چکیده عقائد خود را دیر یا زود به‏ هیئتهای حاکمه و مقننه خود می‏قبولانند و قوانین مناسب نسبت بکلیه شئون ممالک مربوطه‏ بوجود میآورند.خوشبخت کشوری که چنین علمائی خوب و هیئتهای حاکمه‏ای‏ دلسوز داشته باشد.

ب-مبنای بین المللی-که بهتر است آنرا دو قسمت کنیم:مبنای نسبتا بین المللی‏ و مبنای مطلقا بین المللی.

این مبنا فقط بین 2 و 3 وحد اکثر 5 دولت است‏ و باینطریق بوجود میاید که دول مزبور در بعضی عرف و عادتها و رویه‏های قضائی و حتی‏ حقوق مدونه باهم توافق پیدا میکنند.نسبت بموضوع تابعیت چیزی در عرف و عادت‏ و رویه‏های قضائی کشورها دیده نمیشود لیکن در حقوق مدون فقط چند عهدنامه آنهم بین‏ دول همجوار تنظیم شده است.

1-3.بیان مسائل تحقیق:

بین داشتن اجازه اقامت دائم استرالیا و تابعیت استرالیا تفاوت وجود دارد:اقامت دائم استرالیا به این معنی است که شما می توانید به لحاظ زمانی به صورت نامحدود در استرالیا اقامت، کار و تحصیل نمایید. اما دارای تابعیت و پاسپورت اصلی خود خواهید بود و در استرالیا حق رای نخواهید داشت. برای تحصیل در بعضی از دانشگاه های استرالیا نیز باید همانند دانشجویان غیر استرالیایی به همان میزان شهریه پرداخت نمایید. در ضمن در دو سال اول زندگیتان در استرالیا از حقوق بیکاری برخوردار نخواهید بود. اما اگر 3 سال در استرالیا زندگی نمایید می توانید درخواست تابعیت استرالیایی نمایید. تابعیت استرالیا به این معنی می باشد که شما ملیت استرالیا یی خواهید داشت و به شما پاسپورت استرالیایی داده خواهد شد. جدیدا دولت استرالیا از افرادی که درخواست تابیعت استرالیا می نمایند یک امتحان شهروندی می گیرد و اگر در این امتحان قبول شدند شهروند استرالیا شناخته خواهند شد.برای اغلب افراد مقیم دائم، اولين گام در راه شهروند (تابع) استراليا شدن گذراندن امتحان شهروندی (تابعيت) است. برای اينکه جهت اين آزمون آماده شويد بايد کتاب مرجع شهروندی را مطالعه نمایید. وقتی که در اين امتحان کامياب شديد و ساير شرايط لازم برای شهروندی استراليا و ازجمله شرط زندگی در استراليا برای مدت تعيين شده و پيشينۀ خوب را داشتيد، آنوقت می بايست تقاضای خود را مبنی بر شهروندی استراليا تسليم کنيد. اگر درخواست شما موفق بود، از شما دعوت خواهد شد تا در جشن شهروندی شرکت کنيد. در اين جشن اغلب متقاضيان بزرگسال موظف هستند که قبل از آنکه شهروند استراليا بشوند تعهد پايبندی بدهند.بعد از اخذ تابعيت استراليا می توانيد درخواست گذرنامۀ استراليائی بنمائيد. اگر تابعيت کشور ديگر را علاوه بر تابعيت استراليا حفظ ميکنيد ، برای ورود به و خروج از استراليا بايستی از گذرنامه استراليائی خود استفاده نمائيد. برای شهروندان استراليا که سن آنان 18 سال به بالا باشد ثبت نام برای دادن رأی اجباری است. هنگام شرکت در جشن شهروندی استراليا فرصت برای ثبت نام خواهيد داشت. اگر 17 ساله هم باشيد می توانيد ثبت نام کنيد تا وقتی به 18 سالگی رسيديد بتوانيد رأی بدهيد.

1-4.ضرورت تحقیق

اهمیت تابعیت در کشورهای دیگر و مسائل مربوط به امو حقوقی این موضوع و درگیر شدن بسیاذی ا خانواده ها با این موضوع در شرایط حاضر اهمیت پرداختن به این موضوع را بیش ار پیش به اثبات می رساند.

1-5.اهداف تحقیق

آشنایی با قوانین تابعیت در کشور استرالیا

1-6.سوالات تخقیق

1-آیا قوانین تابعیت در استرالیا با دیگر کشورها همخوانی دارد یا خیر؟

2- آیا نحوه اخذ تابعیت در کشو استرالیا طبق کنوانسیون های بین المللی است؟

1-7.فرضیات تحقیق

بین کشور مبدا و نحوه اخذ اقامت در کشور مقصد(استرالیا)رابطه مستقیم وجود دارد.

1-8.روش تحقیق

استفاده از روش نظری

1-9.ابزار گردآوری اطلاعات

فیش برداری کتابخانه ای و اینترنت

فصل اول:

کلیات

1-1.مقدمه

1-2.طرح موضوع

1-3.بیان مسائل تحقیق

1-4.ضرورت تحقیق

1-5.اهداف تحقیق

1-6.سوالات تخقیق

1-7.فرضیات تحقیق

1-8.روش تحقیق

1-9.ابزار گردآوری اطلاعات

فصل دوم:

مبانی تحقیق

2-1. مفهوم واژة بیگانه

2-2. تابعیت

2-3. اقسام تابعیت

2-3-1. تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی اتباع

2-4.مبانی حقوق بیگانگان

2-4-1 .مقتضیات حقوق بین‌الملل عمومی

2-4-2. رفتار متقابل

2-5.قوانین داخلی

2-5-1. حقوق و تکالیف دولت محل اقامت اتباع بیگانه

2-6.اخراج اتباع

2-6-1.اختیارات دولت پذیرنده

2-7. تکالیف و مسؤولیتهای دولت پذیرنده

2-7-1. تکالیف دولت پذیرنده اتباع بیگانه

2-7-2.مسؤولیت‌های دولت پذیرنده اتباع بیگانه

2-8.حقوق و تکالیف اتباع در پرتو رویة دولتها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

2-8-1.حقوق بیگانگان

2-8-2. تکالیف و تعهدات بیگانگان

فصل سوم:

تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیا

3-1.مراحل اخذ تابعیت در استرالیا

  3-2.شرایط تابعیت و مهاجرت به استرالیا

3-2-1.انواع تابعیت  و شهروندی و مدارک لازم در حقوق استرالیا

3-2-1-1.واجدین شرایط عمومی

3-2-1-2.شرایط لازم برای اقامت و ارزیابی

3-2-2.معافیت و صلاحیت اقامت

3-3.قانون شهروندی 2007 استرالیا

3-3-1.معافیتها

3-3-2.صلاحیت

3-3-3. تابعیت  از طریق اولاد

3-4. همسر، پدر و مادر غیر رسمی شهروند استرالیایی

3-5.شهروندی دو جانبه چیست

3-5-1.درخواست برای اثبات شهروندی استرالیا

3-6.تابعیت  بر مبنای مهارتهای تجاری

3-7.مهاجرت متخصصين

3-8.تابعیت والدين كمك كننده

3-9.مهاجرت والدين سالخورده

3-10.ويزای دانشجويی

3-11.ويزای كار

نتیجه گیری

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول