بررسی شناخت تأثیر سبک مدیران بر عوامل انگیزش معلمان مدرسه راهنمایی دخترانه

کد محصول: 144
قیمت: 26,000 تومان
تعداد صفحات 125
فرمت: word
توضیحات محصول

فصل اول:کلیات

بیان و تعریف مسئله:

از آنجا که محور تمام فعالیتهای مدیر آموزشی تسهیل و پیشبرد امر اموزش و یادگیری است. بنابراین موضوع تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند و بالطبع معلمان در این فرآیند نقشی کلیدی دارند و هسته مرکزی به حساب می آیند. معلمان همانند سایر نیروهای انسانی دیگر موسسات انسان هایی با نیازمندیهای متنوع و گاه متضادند. آنها هنگامی که می توانند برای تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش کلیدی خود را ایفا کنند و عملکرد مطلوبی دارند که به درستی انتخاب شده باشد و از آموزش های کافی برخوردار گشته باشند و در محیط کار نیز برانگیخته شوند. بنابراین به اعتباری می توان مقوله (انگیزش) را یکی از وظایف مدیریت به حساب آورد. مقوله انگیزش، دامنه وسیعی از انواع و سطوح متفاوت مدیریت ها را در آموزش و پرورش شامل می شود و صرفاً مدیران در داخل مدرسه متولی آن نیستند و خود آنها هم باید از سوی افراد مافوق برانگیخته شوند.مدیریت به معنای قبول تمام وظایف و پذیرش حکم ناخدایی این کشتی تا وصول به ساحل است. مدیر در محیط آموزشی باید چنین وضعی برای خود متصور باشد . مشکلات و گرفتاری های شخصی ،محدودیت های سازمانی، تنوع سلیقه ها، فشارهای اداری و امثال آن نباید او را از انجام دادن وظایف مهم تر باز دارد. برای فراهم آوردن محیطی پویا ، توأم با نشاط و برانگیخته از ضروری ترین اقدامات مدیران به شمار می رود که باعث ارزشمندی آنها هم هست. مدیرانی که به انگیزش کارکنان توجه دارند و از چراهای رفتار آنان آگاه هستند. در برخورد با چالش ها و حل مشکلاتی که آموزش و پرورش با آن مواجه خواهد بود،مزیت و برتری ویژه ای دارند.از طرف دیگر روش و سبکی که مدیران در سازمان ها اعمال می کنند باید با سطح بلوغ و توانایی زیردستان و اهداف تعیین شده متناسب باشد،زیرا یکی از ابزارهای مهم افزایش کارآیی ، اثربخشی و بهره وری اعمال سبک خاص از سوی مدیر است که آن را با توجه به شخصیت خود و محیط سازمانی بر می گزیند. به گونه ای که مهارت فنی  صرف برای آن کفایت نمی کند. بلکه علاوه بر آن مدیران باید از مهارت ادراکی و متناسب با حیطه ی مسئولیت خود از مهارت انسانی زیادی برخوردار باشند تا بتوانند همکاری معلمان را جلب کنند و بر رفتار آنها تأیید بگذارند(رمضانی،1374،ص40).

هدف اصلی مدیریت آموزشی، چنان که گفتیم ،تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است.مدیران نظام آموزش، اعم از آنان که امور مالی و اداری آموزش و پرورش را سرپرستی می کنند یا آنان که مستقیماً با تهیه و اجرای برنامه های آموزشی سروکار دارند، همه وظایفی در جهت نیل به هدف مذکور انجام می دهند. نظریه های رفتاری به حل مسائل انسانی مدیریت پرداخته اند. هدف اصلی مکتب علم مدیریت،کاربرد روش علمی در حل مسائل فنی مدیریت در سازمان است. این مکتب را می توان روایت تازه مدیریت علمی دانست. علم مدیریت با استفاده از روش های کمی: ریاضیات و آمار و کاربرد کامپیوتر به تحلیل مسائل سازمانی و ایفای وظایف برنامه ریزی و کنترل در مدیریت کمک کرده است. مدیریت، مثل اغلب رشته های علمی در معرض تغییر است. دانش و آگاهی درباره ی کار و مدیریت و فعالیت های نظامی سازمانی، هر چه بیشتر می شود، انتظار می رود که مفاهیم تازه تری در این زمینه ها پدید خواهد آمد و اندیشه های پیشین را کامل تر کرده یا دگرگون خواهد ساخت. در قیاس با سایر رشته ها، می توان اذعان کرد که مدیریت هنوز، از زمان های کهن در جامعه های بشری رایج بوده، بسیاری از اندیشه های علمی مربوط به آن ، در همین قرن پدید آمده است. آنچه به نام مکتب ها و نظریه های سنتی کلاسیک معرفی شدند، پایه و اساس ندیریت به شمار می روند. بسیاری از مفاهیم و اندیشه های مذکورهنوز پابرجا هستند و یا اندیشه های بعدی تکمیل شده اند. مدیریت جدید با تأکید بر یگانه سازی عناصر انسانی، ساختاری و فنی سازمان ها، عمدتاً تحت تأثیر نظریه ی سیستم ها و نظریه اقتضایی شکل گرفته است. سیستم عبارت است از منظومه یا مجموعه عناصر و اجزایی که با هم کنش و واکنش و ارتباط متقابل دارند.سازمان یعنی، قلمرو و کار و فعالیت مدیریت نیز سیستمی اجتماعی است. نگرش سیستمی ، سازمان را یک کل یا سیستم تلقی می کند. وجه مشترکی که در نظریه های جدید سازمان و مدیریت ملاحظه می شود، تلقی سازمان به عنوان سیستم است. نظریه های جدید مدیریت، برای توصیف سازمان و توضیح و تبیین رفتار سازمانی، از مفاهیم سیستمی مدد می گیرند. گر چه شناخت سازمان به عنوان سیستم برای مدیران مهم و مفید است، ولی فراتر از آن فهم وابستگی متقابل عناصر کار یعنی افراد، وظایف، مدیریت و ... و چکونگی سازگاری میان آنهاست. نظریه اقتضایی از این لحاظ مددکار مدیران است.مدیریت اقتضایی وابسته است به : ویژگی های موقعیتی برای رسیدن به: نتایج سازمانی است.در مدیریت چیزی به نام بهترین شیوه وجود ندارد، هیچ برنامه، ساختار سازمانی، سبک رهبری یا شیوه ی کنترلی که متناسب با موقعیت های مختلف باشند در بین نیست، بلکه مدیران باید طرق مختلفی که متناسب با موقعیت های مختلف باشند، جست و جو پیدا کنند: نگرش اقتضایی بر اثر کاربرد مفاهیم و اصول مکتب ها و نظریه های سنتی مدیریت پدید آمد. وقتی که روش ها و رفتارهای مدیریتی موثر در یک موقعیت ،در موقعیت های دیگر با شکست روبه رو شوند، توضیح آنها ضرورت پیدا کرد. در نتیجه وظیفه ی مدیر عبارت است از تشخیص اینکه چه نوع تصمیم یا اقدامی در موقعیت خاص، در شرایط خاص و در زمان خاص، به تحقق هدف های مدیریت موثر کمک می کند(علاقه بند، 1377).از آنجا که محور تمام فعالیتهای مدیر آموزشی تسهیل و پیشبرد امر اموزش و یادگیری است. بنابراین موضوع تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند و بالطبع معلمان در این فرآیند نقشی کلیدی دارند و هسته مرکزی به حساب می آیند. معلمان همانند سایر نیروهای انسانی دیگر موسسات انسان هایی با نیازمندیهای متنوع و گاه متضادند. آنها هنگامی که می توانند برای تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش کلیدی خود را ایفا کنند و عملکرد مطلوبی دارند که به درستی انتخاب شده باشد و از آموزش های کافی برخوردار گشته باشند و در محیط کار نیز برانگیخته شوند. بنابراین به اعتباری می توان مقوله (انگیزش) را یکی از وظایف مدیریت به حساب آورد. مقوله انگیزش، دامنه وسیعی از انواع و سطوح متفاوت مدیریت ها را در آموزش و پرورش شامل می شود و صرفاً مدیران در داخل مدرسه متولی آن نیستند و خود آنها هم باید از سوی افراد مافوق برانگیخته شوند.

مدیریت به معنای قبول تمام وظایف و پذیرش حکم ناخدایی این کشتی تا وصول به ساحل است. مدیر در محیط آموزشی باید چنین وضعی برای خود متصور باشد . مشکلات و گرفتاری های شخصی ،محدودیت های سازمانی، تنوع سلیقه ها، فشارهای اداری و امثال آن نباید او را از انجام دادن وظایف مهم تر باز دارد. برای فراهم آوردن محیطی پویا ، توأم با نشاط و برانگیخته از ضروری ترین اقدامات مدیران به شمار می رود که باعث ارزشمندی آنها هم هست. مدیرانی که به انگیزش کارکنان توجه دارند و از چراهای رفتار آنان آگاه هستند. در برخورد با چالش ها و حل مشکلاتی که آموزش و پرورش با آن مواجه خواهد بود،مزیت و برتری ویژه ای دارند.از طرف دیگر روش و سبکی که مدیران در سازمان ها اعمال می کنند باید با سطح بلوغ و توانایی زیردستان و اهداف تعیین شده متناسب باشد،زیرا یکی از ابزارهای مهم افزایش کارآیی ، اثربخشی و بهره وری اعمال سبک خاص از سوی مدیر است که آن را با توجه به شخصیت خود و محیط سازمانی بر می گزیند. به گونه ای که مهارت فنی  صرف برای آن کفایت نمی کند. بلکه علاوه بر آن مدیران باید از مهارت ادراکی و متناسب با حیطه ی مسئولیت خود از مهارت انسانی زیادی برخوردار باشند تا بتوانند همکاری معلمان را جلب کنند و بر رفتار آنها تأیید بگذارند(رمضانی،1374،ص40).

هدف اصلی مدیریت آموزشی، چنان که گفتیم ،تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است.مدیران نظام آموزش، اعم از آنان که امور مالی و اداری آموزش و پرورش را سرپرستی می کنند یا آنان که مستقیماً با تهیه و اجرای برنامه های آموزشی سروکار دارند، همه وظایفی در جهت نیل به هدف مذکور انجام می دهند. نظریه های رفتاری به حل مسائل انسانی مدیریت پرداخته اند. هدف اصلی مکتب علم مدیریت،کاربرد روش علمی در حل مسائل فنی مدیریت در سازمان است. این مکتب را می توان روایت تازه مدیریت علمی دانست. علم مدیریت با استفاده از روش های کمی: ریاضیات و آمار و کاربرد کامپیوتر به تحلیل مسائل سازمانی و ایفای وظایف برنامه ریزی و کنترل در مدیریت کمک کرده است. مدیریت، مثل اغلب رشته های علمی در معرض تغییر است. دانش و آگاهی درباره ی کار و مدیریت و فعالیت های نظامی سازمانی، هر چه بیشتر می شود، انتظار می رود که مفاهیم تازه تری در این زمینه ها پدید خواهد آمد و اندیشه های پیشین را کامل تر کرده یا دگرگون خواهد ساخت. در قیاس با سایر رشته ها، می توان اذعان کرد که مدیریت هنوز، از زمان های کهن در جامعه های بشری رایج بوده، بسیاری از اندیشه های علمی مربوط به آن ، در همین قرن پدید آمده است. آنچه به نام مکتب ها و نظریه های سنتی کلاسیک معرفی شدند، پایه و اساس ندیریت به شمار می روند. بسیاری از مفاهیم و اندیشه های مذکورهنوز پابرجا هستند و یا اندیشه های بعدی تکمیل شده اند. مدیریت جدید با تأکید بر یگانه سازی عناصر انسانی، ساختاری و فنی سازمان ها، عمدتاً تحت تأثیر نظریه ی سیستم ها و نظریه اقتضایی شکل گرفته است. سیستم عبارت است از منظومه یا مجموعه عناصر و اجزایی که با هم کنش و واکنش و ارتباط متقابل دارند.سازمان یعنی، قلمرو و کار و فعالیت مدیریت نیز سیستمی اجتماعی است. نگرش سیستمی ، سازمان را یک کل یا سیستم تلقی می کند. وجه مشترکی که در نظریه های جدید سازمان و مدیریت ملاحظه می شود، تلقی سازمان به عنوان سیستم است. نظریه های جدید مدیریت، برای توصیف سازمان و توضیح و تبیین رفتار سازمانی، از مفاهیم سیستمی مدد می گیرند. گر چه شناخت سازمان به عنوان سیستم برای مدیران مهم و مفید است، ولی فراتر از آن فهم وابستگی متقابل عناصر کار یعنی افراد، وظایف، مدیریت و ... و چکونگی سازگاری میان آنهاست. نظریه اقتضایی از این لحاظ مددکار مدیران است.مدیریت اقتضایی وابسته است به : ویژگی های موقعیتی برای رسیدن به: نتایج سازمانی است.در مدیریت چیزی به نام بهترین شیوه وجود ندارد، هیچ برنامه، ساختار سازمانی، سبک رهبری یا شیوه ی کنترلی که متناسب با موقعیت های مختلف باشند در بین نیست، بلکه مدیران باید طرق مختلفی که متناسب با موقعیت های مختلف باشند، جست و جو پیدا کنند: نگرش اقتضایی بر اثر کاربرد مفاهیم و اصول مکتب ها و نظریه های سنتی مدیریت پدید آمد. وقتی که روش ها و رفتارهای مدیریتی موثر در یک موقعیت ،در موقعیت های دیگر با شکست روبه رو شوند، توضیح آنها ضرورت پیدا کرد. در نتیجه وظیفه ی مدیر عبارت است از تشخیص اینکه چه نوع تصمیم یا اقدامی در موقعیت خاص، در شرایط خاص و در زمان خاص، به تحقق هدف های مدیریت موثر کمک می کند(علاقه بند، 1377).

فصل دوم:ادبیات پیشینه ی تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

شرح نتایج :

تفسیر نتایج :

پیشنهادات :

براساس تحقیق و نتایجی که از آن به دست آمده، پیشنهاداتی را ارئه می دهیم :

محدودیت های تحقیق :

منابع و مآخذ

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول