پتانسيل بيوتكنولوژيكي تراستوكسيتدها

کد محصول: 1352
قیمت: 25,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

ترانستوكيتريدها ميكروهترومتروف‌هاي آبزي  رايجي هستند كه از نظر طبقاتي در گروه جلبكهاي هتروكونتاقرار مي‌گيرند.تحقيقات اخير نشان داده‌اند كه تعدادي از نژادهاي تراستوكيتريدها را مي‌توان كشت كرد و بدين ترتيب به زيست توده‌‌هاي فراواني دست يافت كه داراي مقادير زيادي چربي و اسيدهاي چرب اشباع نشده‌ مي‌باشند.شواهد نشان مي‌دهند كه بازده سلولي و توليد pufa توسط نژادهاي ترانستوكيتريدها با تركيب پارامترهاي فيزيكي و شيميايي كشت مي‌توانند متغير هستند. در حال حاضر ميكروجلبكهاي فتوتروفيك كشت شده روغن‌هاي ماهي منابع اصلي تجاري pufa هستند. كاهش ممكن ذخاير تجاري ماهي و تكنولوژي نسبتاً پيچيده كه براي توليد تجاري ميكروجلبك‌ها نياز هستند تحقيق در مورد منابع ممكن pufa را الزامي ساخته است. كشت تراستوكيتريدها و ديگر ميكرودهتروتروف‌هاي توليد كننده Pufa را الزامي ساخته است. كشت تراستوكيتريدها و ديگر ميكرو هتروتروف‌هاي توليد كنندة‌ Pufa يك جنس را ملي بوده است.

در حقيقت چندين محصول مبناي تراستوكيتريدي اكنون در بازار وجود دارد و تحقيقات در مورد كاربردهاي بيشتر هنوز در حال انجام است.بسياري از روغن‌هاي ماهي و ميكروجلبكي كه اكنون در دسترس هستند ساختارهاي نسبتاً پيچيده Pufa دارند و اين باعث افزايش هزينة‌ تهيه روعن هاي Pufa با درجة‌ خلوص بالا مي‌گردد. برعكس، تعدادي از تراستوكيتريدها كه تاكنون بررسي شد‌ه اند. استفاده از روغن‌هاي مشتق شده از تراستوكيتيريدها بتوانند در مقادير كافي و با هزينه مناسب رشد كنند استفاده از روغن‌هاي مشتق شده از تراستوكيتريدها مي‌تواند هزينة‌ بالاي موجود را بار توليد روغن‌هاي ميكروبي با درجة‌ خلوص بالا كاهش دهد.هرچه كه بيشتر وجه فوايد مواد غذايي و بهداشتي Pufa پي مي‌بريم تقاضا براي توليدات غني از Pufa افزايش مي‌يابد. نتايج تاكنون نشان داده‌آند كه تراستوكيتريدها مي‌تواننند يك بخش مهمي را در عرضة‌چنين توليداتي ايفا كنند.

پيشگفتار:

تراستوكتيريدها ميكرومتروتروف‌هاي آبزي رايجي هستند كه به شكل  و يا گهگاهي  به شكل انگل‌ها تغذيه مي‌كنند( پارتر 1990) . تراستوكيتريدها داراي توزيع جغرافيايي وسيعي هستند و نژادهايي دارند كه از ( با نوگ و اسپرو 1974 ) ،‌ژاپن ( ناگاتوما و ديگران 1980 ) ، هندوستان ( رااگوكودار 1988 ) ، و استراليا ( لوئيس و ديگران 1998 ) بدست آمده‌آند. اصولاً تراستوكيديدها كه قارچ‌هاي نخستين فرض مي‌شوند اخيراً در زير طبقة‌ تراستوك نيتريدا  ( كروميتسا، هتروكونتا)  قرار گرفته‌اند و بيشتر با جلبك‌هاي  هتروكونت و طبقه بندي مي‌شوند مانند جلبكهاي قهوه‌اي و ( دياتوم ها) كاوالير- اسميت و ديگران 1994).به دنبال توصيف اولية تراستوكيتريدها ( اسپرو 1936 )، تحقيق كلي در مورد اين گروه از ارگانيسم‌ها وجود داشته است تا اين كه تعدادي مطالعات توصيفي و اكولوژيكي د رسال 1960 ( مانند گلداستين 1963 ؛ كارتنر 1968 ) صورت گرفت.خاندلاي و ديگران ( 1986) استفاده از اسيدهاي چرب را به عنوان شاخص‌هاي بيوشيميايي براي تراستوكيتيرديها در سيستم‌هاي  كه نامه مورد بررسي قرار دارند. از آن به بعد چندين مطالعه ( كه بعداً در اين مقاله ذكر خواهند شد) صورت گرفت و در آنها توانايي بعضي نژادهاي تراستوكيتريد در توليد1) يك زيست تودت نسبتاً بزرگ در كشت،2) يك نسبت بالايي از ليپيد به عنوان بخشي از اين زيست توده‌اي و 3) يك نسبت بالايي از اسيدهاي چرب غير اشباع  در ليپيد مورد بررسي قرار گرفت و به صورت يك كاتالوگ درآمد.علاقه به اهميت غذايي  در طي دهة‌ گذشته افزايش فراواني داشته است. وقتي pufa ها اجزاء زندة‌ لازم غشاهاي سلولي و بسياري از سيستم‌هاي سيگنالي سلول باشند، كمبود و نقص pufa مي‌تواند با نقص عملكرد سلولي مرتبط باشد و اين خود در نهايت باعث بيماري مي‌گردد.تعدادي از تحقيقات نشان داده آند كه pufa ها مؤلفه‌هاي غذايي لازم براي انسانها هستند ( بررسي از سيموپولوس 1989 ؛ تا كاهاتا و ديگران 1998 ) و همچنين در عمليات داروهاي خرچنگ‌ها و  آبز ي استفاده مي‌شوند از ساريگوس و لاگر 1992 ؛ گاستل و ديگران 1994 ، رابرامو 1997).معمولاُ pufa ها به دو گروه عمده طبقه بندي مي‌شوند مجموعه‌هاي فرا؟؟ 6 ( 6-8-يا 56 ) و امگا- 3 ( 3-8-يا 53 ) . از pufa n-6  ، اسيد‌آراكسيد‌ونيك ( 6-8) 4 : 20 ، AA ) اهميت ويژه‌اي دارد زيرا يك پيشرو براي بسياري از پروستاگندين‌ها و ايكوسانوئيدها مي‌باشد. اسيدايكوساپنتا انوئيك{ (3-n   ) 5 : 20 ؛ Epa } و اسيددوكوسا هگزاانونيك { ( 3- n  ) 6 : 22 ؛ DHA }، دو pufa يا 3-n كه توجه بيشتري به خود جلب كرده‌اند اسيدهاي چرب ضروري ناميده شده‌اند. Pufa هاي 3- n   وقوع امراض قبلي اكليلي را كاهش مي‌دهند و ضربه و آرتروس رئوماتوئيد را كاهش و مي‌بخشند ( كسنسلا 1987 ) ، شواهد موجود در مورد فوايد و خطه‌است  pufa 3-n      براي سلامتي انسان اخيراً توسط تاگاهاتا و ديگران ( 1998) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. DHA براي توسعة‌ طبيعي بافت عجيبي در كودكان ضروري اسب به خصوص براي چشم وضعتر  نقش ممكن اين pufa ها در مقابل امراض ديگر ( مانند آسم، خواندن پريش ، افسردگي و تعدادي از اشكال سرطان) نيز تا حد زيادي تنگنايي شده است اگر چه تحقيق  بيشتري نيز لازم است ( سيموپولوس 1989 ؛ تا كامهاتا و ديگران 1998 ).

وقتي اهميت وجود ونسبت‌هاي pufa هاي مختلف در رژيم غذايي انسان و حيوانات بهتر درك شود ارزش اين مؤلفه‌هاي غذايي در تعدادي از صنايع افزايش مي‌يابد. در حال حاضر روغن‌هاي ماهي انتخابي و نمونه‌هاي ميكرو جلبكي مهمترين منابع صنعتي pufa هستند. با اين وجود منابع روغن‌ماهي ممكن است معتبر نباشند. و اين به علت قابليت تغيير و يا نقص‌هاي بعضي از شيلات‌ما است. يك نكته اين است كه روغن ماهي كافي در آينده براي برآوردن تقاضاهاي فراوان نسبت به روغن‌هاي 3- n      وجود نخواهد داشت ( تاكنون 1995 ؛ وارد 1995 ). ميكروجلبكهاي فتوتروفيك نيز براي تأمين pufa براي عملياتهاي كشت آبي ( واكمن و ديگران 1989 )با كاربرد اضافي د رتوليد ( مكمل‌هاي غذايي ) استفاده مي‌شوند.در مقايسه، سنتز دوربار: pufa هاي 6- n  و 3-  n  با تراستوكيتريدها و ديگر ميكروارگانيسم‌هاي متروتروفيك مي‌تواند يك وسيلة‌ سادمترو ارزان ؟؟ توليد روغن و زيست‌هاي غني از pufa ارائه دهد. در سالهاي اخير علاقه به اتفاي از ميكروهتروتروفها به عنوان يك منبع pufa افزايش يافته است ( راتگل 1993 ). ميكرومتروتروف‌ها به عناصري براي كشت اوتوتروف‌ها نياز ندارند ( مانند نور، دي‌اكسيد نور) و بعضي از افراد آنها را يك وسيلة‌ بالقوه و پتانسيلي براي منابع تجاري سنتي pufa در نظر مي گيرند. اسيد آراكسيدونيك تا مقاديري توسط بعضي از قارچ ها توليد شده است( ساجيبدور و ديگران 1990 ؛ در نظر مي گيرند. اسيد آ‌راكسيدونيك تا مقاديري توسط بعضي از قارچ‌ها توليد شده است( ساجيبدور و ديگران 1990 ؛ گاندي و ويتي 1991) ، نياز مشخص به كشت ابي براي منابع متناوب pufa جهت تغذية‌ لا روها و بالعين با عث شده است كه باكتريهايي توليد كنندة pufa وسيله‌اي براي غني كردن گردانش‌ها( Brachionus plicatilis ؛ يك ارگانيسم زنده براي داروي  با اين اسيدهاي چرب باشند ( واتاناب و ديگران 1992 ، نيكولزوديگران 1996 ، لوئيس و ديگران 1998 ).

يك بخش جالبي از تحقيق در مورد توليد pufa ميكروهتروتروفيك به تراستوك‌تيريدها اختصاص يافته است. اين بررسي يك تحليل مختصري از آن كار است.

توليد pufa  توسط ترانستوك تيريدها:

بازار pufa:

پتانسيل تراستوكيليتريدها:

تركيب و ارزش غذايي پروتئين‌ها و ديگر تركيبات نيتروژن‌دار ماهي

مقدمه:

عوامل ميان‌گونه‌اي

عوامل درون گونه‌اي

حجم كلي پروتئين

نوع ماهيچه

تغييرات فصلي و شرايط رشد و پرورش

تقليل ( نقصان ) پروتئين

گروههاي پروتئين

پروتئين‌هاي ساركوپلاسمي

حجم

شناسايي ، گونه‌ها

لخته شدن ( انعقاد) در برابر گرما

آنزيمها

هيدرولازها

اكسيدور اكتازها

آنزيمهاي ديگر

رنگدانه‌ها

پروتئين‌هاي هم (haem )

هموسيانين‌ها

پاروالبومين‌ها

 پروتئين‌هاي ميوفيبريلايي ( عضلاني- رشته‌اي)

ميوزين

پاراميوزين

تروپوميوزين

تروپونين‌ها

ديگر پروتئين‌هاي ناظر

پروتئين‌هاي داربستي

پروئين‌‌هاي استروما

كلاژن

انواع كلاژن

پروتئين‌هاي داربستي

پروتئين‌هاي استروما

تركيب اسيدآمينة كلاژن

كلاژن و كيفيت گوشت

ديگر پروتئين‌هاي استروما

تركيبات نيتروژن‌دار غيرپروتئيني

اسيدهاي آمينه آزاد

پپتيدها

نوكلئوتيدها

تركيبات گوآنيدينو

اوره و تركيبات آمونيوم چهارتايي

ارزش غذايي

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول