گزارش کارآموزی موسسه مالی و اعتباری مهر

کد محصول: 1216
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

پيشگفتار

اينجانب ............. پروژه كارآموزي خود را در موسسه مالي و اعتباري مهر گذرانده ام .

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در موسسه مالي و اعتباري مهر به مدت 360 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. همچنین لازم است از کلیه عزیزانی که من را در تهیه این گزارش یاری کردند کمال تشکر را داشته باشم.

مقدمه

ميزان رضايت دانشجو از اين دوره

فصل اول :( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

چارت سازماني

موضوع و فعالیت موسسه

سند راهبردي موسسه

افتخارات و دستاوردها

خدمات موسسه

بخشي از خدمات قابل ارائه:

سپرده‌ پس‌انداز قرض‌الحسنه:

سپرده قرض‌الحسنه جاري:

سپرده قرض‌الحسنه جاري:

سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت

سپرده قرض‌الحسنه مسدودي:

طرح سپرده اعتباري:

طرح خط اعتباري شناور:

طرح محسنين:

نحوه همكاري و افتتاح حساب و مزاياي آن:

طرح سپرده سرمايه‌گذاري مهر:

طرح پيوند سبز:

جعاله ارائه خدمات (حق‌الوصول):

خدمات رساني بيشتر به اقشار جامعه سيستم مهاجر:

خدمات نوين بانكي

اينترنت بانك

 آشنايي با سرويس اينترنت بانك

 امکانات موجود در اين سرويس

انجام عمليات بانکي

اعمال تنظيمات

 ابزار مورد نياز عبارتند از:

حسابها در يك نگاه

مشاهده صورتحساب

 انتقال وجه

انتقال وجه بين حسابهاي پرمراجعه شما

انتقال وجه بين حسابهاي خودتان

انتقال وجه با حسابهاي ديگر

دستور مستمر (رشته عمليات پرداخت)

گزارش انجام انتقال وجه خودكار (رشته عمليات پرداخت)

خدمات چك

تقاضاي صدور دسته چك

ثبت مبلغ چكهاي صادر شده قبل از وصول

مسدود كردن برگه‌هايي از دسته چك

توجه به نكته ذيل الزامي است:

خدمات دستور پرداخت

تقاضاي صدور دستور پرداخت

ثبت مبلغ دستور پرداخت‌هاي صادر شده قبل از وصول

مسدود كردن برگه‌هايي از دستور پراخت

 تسهيلات

خدمات كارت

تغيير مشخصات

تنظيمات دلخواه

تماس با ما

خروج

ايميل بانك

راهنماي صدور و نصب گواهينامه Email بانك

مراحل نصب گواهي نامه ايميل بانک در ويندوز

 نحوه استفاده از Email بانك

Sms بانک

 آشنایی با سرویس SMS بانک

 اعمال تنظیمات

 دستورات سیستم

ساختار دستورات مورد تایید سیستم

 نمونه ای از دستورات معتبر

نحوه استفاده از سرویس

تلفن بانك

آشنايي با سرويس تلفن بانك

امکانات موجود در اين سرويس

 انجام عمليات بانکي

توانايي‌‌هاي سيستم در انجام عمليات بانكي در ذيل آمده است.

 اعمال تنظيمات

عمليات بانكي

دريافت موجودي

دريافت گردش حساب

1- انتقال وجه

2- فكس گردش حساب

3- فكس گردش روزانه حساب

4- بازگشت

عمليات كارت

1- مسدود كردن كارت بدهي

2-  بازگشت

عمليات چك

1- آگاهي از وضعيت چكهاي صادر شده

2- آگاهي از وضعيت چكهاي واگذار شده

3- ثبت مبلغ چكهاي صادر شده

4- مسدود كردن يك برگه چك

5- بازگشت

6- تنظيمات

1- تغيير رمز

2- تغيير شماره فكس

3- تغيير وضعيت انتقال وجه

4- تغيير سقف انتقال وجه روزانه

5- تغيير سقف انتقال وجه ماهانه

6- بازگشت

7- مركز خدمات مشتريان

8- خروج

خودپرداز

مزایای کارت هوشمند مهر

پایانه فروش

عمليات بانکی

اعتبار :

1. مقررات نقدينگی بانکها :

2. افزايش بدهکاری به اتاق پاياپای :

3.  ضرورت اخذ تامين :

4.  تصميمات مقامات پولی کشور:

سپرده :

1) سپرده های اصلی (اوليه):

2) سپرده های مشتق (ثانويه):

ب)  سپرده ها بر حسب تعهد بانک نسبت به زمان پرداخت آنها :

سپرده های غير ديداری به نوبه خود بر دو نوعند:

سپرده پس انداز:

سپرده مدت دار:

عمليات اعتباری:

عمليات اعتباری بر دو نوع است:

عمليات مالی :

خريد و فروش ارز:

نظام بانکی بدون ربا:

ب- سپرده های سرمايه گذاری مدت دار:

قرض الحسنه:

مضاربه :

مشارکت مدنی :

مشارکت حقوقی :

جعاله :

مزارعه:

مساقات:

خريد دين:

فصل دوم :  ( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

تشريح كلي از نحوة كار، وظايف و مسئوليت‌هاي كارآموزي در محل كارآموزي و

ارائه ليستي از عناوين كارهاي انجام شده توسط دانشجو:

فصل سوم :(آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )

بخش اول : بررسي سيستم حسابداري درآمد و هزينه

اسناد محاسباتی

دفاتر

دفتر روزنامه گروه

دفتر معين جزء

دفتر روزنامه شعبه

دفتر کل

فصول اصلی حسابها در دفتر کل و حسابهای فرعی در دفاتر معين جزء

1. صندوق

2. اسکناس و ارز

3. سپرده قرض الحسنه جاری بانکها

4. قرض الحسنه اعطائی.

5. مضاربه

دريافت از عامل بابت تسهيلات استفاده شده:

تسويه حساب مضاربه :

6. حساب مشترک مشارکت مدنی

ثبت مربوط به استفاده از سرمايه

ثبت مربوط به دريافت وجه از شريک:

ثبت مربوط به تسويه حساب مشارکت مدنی :

برگشت سرمايه:

تقسيم سود:

7. فروش اقساطی

ثبت مربوط به خريد اموال :

8. اموال فروش اقساطی

تعديل درآمد سالهای آينده معاملات :

ثبت مربوط به درآمدهای فروش فروش اقساطی سرسيد گذشته و وصول نشده :

ثبت وصول درآمد فروش اقساطی در دوره های بعدی:

9. اجاره به شرط تمليک :

 ثبت ايجاد حساب فوق(خريد اموال اجاره به شرط تمليک) :

ثبت واگذاری اموال موضوع اجاره به شرط تمليک:

دريافت مال الاجاره :

ثبت مربوط به دريافت اجاره از مستاجر به صورت اقساط:

عدم وصول به موقع اقساط اجاره:

تعديل حسابهای اجاره به شرط تمليک:

روش محاسبه سود معاملات اجاره به شرط تمليک:

ثبت تسويه حساب اجاره به شرط تمليک:

ثبت مربوط به پرداخت به فروشنده بابت معاملات سلف :

ثبت مربوط به تحويل کالا:

فروش کالای سلف:

1)      مضاربه :

2)      مشترک مشارکت مدنی :

3)      فروش اقساطی :

4)      اجاره به شرط تمليک:

5)      سلف:

ثبت ايجاد حساب مزارعه

تسويه حساب مزارعه:

ثبت مربوط به دريافت سهم بانک از عامل :

تسويه مساقات:

الف - فصول اصلی حسابهای انتظامی الف شامل :

ب- سرفصل حسابهای انتظامی ج شامل :

تبصره :

مکاتبات :

امور بايگانی :

طريقه نخ کشی :

بخش دوم : بررسي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد

تعاريف و مفاهيم كلي حقوق و دستمزد

دستمزد :

حقوق :

مزايا :

هزينه زندگي :

سطح زندگي :

سيستم حقوق و دستمزد 

امكانات سيستم

گزارشات سيستم

ويژگيهاي سيستم

دواير مربوط با حقوق و دستمزد

دايره كارگزيني:

دايره ثبت اوقات كار :

كارت ساعت :

شكل كارت ساعت

ماشين ساعت زني :

3- دايره و حقوق و دستمزد :

 مسؤليت دايره حقوق و دستمزد:

 4-دايره پرداخت :

ليست حقوق و دستمزد

 اضافات حقوق و دستمزد

برآورد ارتقاء گروه:

 اثرات ارتقاء گروه در فوق العاده شغل:

اثرات ارتقاء گروه در حق جذب:

افزايش سنواتي:

فوق العاده كارانه:

فوق العاده سختي شرايط محيط كاري:

جدول محاسبه فوق العاده سختي شرايط محيط كار

فوق العاده نوبت كاري:

جدول محاسبه پرداخت فوق العاده نوبت كاري

حق اولاد:

پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي وثابت :

كمك هزينه فوت:

كمك هزينه ازدواج :

برآورد افزايش حقوق كاركنان پيماني ، خريد خدمت و كارگران:

فوق العاده شغل كاركنان رسمي:

اضافه كاري :

عيدي پايان سال كاركنان :

روش محاسبه كمكهاي غير نقدي:

هزينه سفر و فوق العاده ماموريت :

برآورد فوق العاده مأموريت:

 نحوه محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان :

كسورات بازنشستگي كاركنان

فهرست منابع

*گزارش های کارآموزی سایت طبق استاندرد و پلان گزارش کارآموزی تهیه شده است که فقط شما باید نام محل کارآموزی خود را در قسمت های مربوطه بنویسید،

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25 بند ب قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول