پروژه آزمایشگاه بتن - تعیین وزن مخصوص سیمان

کد محصول: 1187
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

نام آزمایش : تعیین وزن مخصوص سیمان

هدف آزمایش :

دراین آزمایش مامیخواهیم وزن مخصوص سیمان را بدست آوریم یعنی در وا قع در یک مقدار وزنی نامشخص چقدر حجم اشغال می کند و یا بلعکس سیمان در یک حجم مشخص چه وزنی دارد وما وزن مخصوص را با gr∕cm3 نمایش می دهیم وحال در این آزمایش می خواهیم برهمین موضوع بپردازیم البته تعیین وزن مخصوص به چند روش قابل تعیین است که در اینجا ما توسط دستگاه le chatlier این کار را انجام دهیم و میدانیم برای تعیین وزن مخصوص یک جسم باید وزن واحد جرم انرا محاسبه نمود پس با اندازگیری حجم وزن معین از سیمان بوسیله دستگاه ذکر شده در فوق میتوان وزن مخصوص آن را پیدا کرد.

مصالح لازم:

الکل اتیلیک(یا مایعاتی که روی سیمان اثر ننماید) ، سیمان مورد نظر

وسائل لازم:

دستگاه le chatelier که بوسیله آن وزن مخصوص پودرها و بخصوص سیمان را میتوان اندازه گرفت ،

ترازو با دقت 01/0گرم ، قیف پایه بلند وکوتاه دو عدد

روش آزمایش:

مقدار سیمانی که در این آزمایش باید مورد استفاده قرار بگیرد(حدود 60تا63 گرم)می باشد که مادر این آزمایش 60گرم سیمان را مورد استفاده قرار داده ایم.بدین ترتیب که ابتدا60گرم سیمان را بادقت وزن کردیم ودر ادامه شیشه le chatelier را تا نشان  Aاز نفت پر کردیم که البته دراینجا می توانستیم ازالکل اتیلیک هم استفاده کنیم . بعد از پر کردن شیشه تا نشانهAدرجه مربوط را بادقت خوانده ویادداشت می کنیم دراینجا باید توجه داشت که برای ریختن نفت در شیشه آزمایش از قیفی که دارای انتهای طویلی است تاجداره شیشه مرطوب نشود چرا که در ادامه ممکن است سیمان به دیواره بچسبد ولوله را مسدود کند بعد ریختن نفت60گرم سیمان وزن شده را با قیف دیگری که انتهای آن کوتاهتر است به آهستگی در ظرف آزمایش می ریزیم بطوریکه دهانه لوله مسدود نشود و بعد از اینکه سیمان بطور کامل در ظرف ریخته شد سطح نفت داخل شیشه آزمایش تا نشانه B بالا می آید باید توجه داشت برای اینکه سیمان بدرستی داخل شیشه آزمایش ریخته شود تا دهانه شیشه مسدود نشود سیمان باید به آهستگی ریخته شود  که ما در آزمایش سیمانها را روی برگه ی کاغذ ریختیم و بعد با شیئی نوک تیز کم کم سیمان ها را به داخل شیشه ریختیم بعد از ریختن سیمان ها دهانه لوله را می بندیم و شیشه را بطور مایل طوری حرکت می دهیم که چنانچه سیمان در جدارهای دهانه شیشه باشد،پاک گردد وهمچنین حبابهای هوا موجود درمخلوط خارج گردد حال نشانهB با دقت خوانده ویادداشت می کنیم .تفاوت در قرائت انجام شده  Aو Bنشان دهنده ی حجم سیمان است که در آن شیشه ریخته شده وبا توجه به اینکه وزن سیمان قبلاًاندازه گیری شده بود وزن مخصوص سیمان از نسبت زیر بدست می آید .

 

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول