دانلود کارتحقیقی معاونت در قتل عمد

کد محصول: 1171
قیمت: 35,000 تومان
تعداد صفحات 40
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

هدف از مطالعه و تحقيق در رشته هاي مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسي و ديدن شگفتي هاي خدا در طبيعت و خلقت ، فهم قوانين و سنت هاي خدا در زمين جهت خدمت و ايجاد آسايش براي افراد بشر است. علم بدون عمل، هيچ فايده اي نه براي خود فرد و نه براي ديگران نخواهد داشت.

علم حقوق نيز از اين قاعده مستثني نيست. هدف اصلي علم حقوق، ايجاد عدالت، نظم و جلوگيري از تضييع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پوياي يك كشور را در دادگاه ها و در آرا قضايي بايد جست. اجراي دقيق قوانين وضع شده براي همه، اعتماد عمومي و ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي يك كشور به ارمغان مي آورد. به نظر

مي رسيد در جهت رسيدن به همين هدف، دانشكده علوم قضايي نيز در اقدامي پسنديده به تغيير روش تحقيق دوره كارشناسي اقدام نموده است، تا دانشجويان به سنجش علمي و عملي بيشتر دانسته هاي خود در كنار تحقيق موضوعي عناوين بپردازند و مباني تئوري حقوق را در حيطة عمل بسنجيد.

مقدمه

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

1-            کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.

2-            کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده

3-            کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون در جرم و قتل محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

 

چکیده

مقدمه

تعریف معاونت

فصل اول :كليات معاونت در قتل عمدي  و غیر عمدی

مبحث اول : معاونت

گفتار اول : سابقه تاريخي معاونت در قتل

گفتار دوم : عنصرهاي معاونت

تحريك

ترغيب

تهديد

تطميع

به كار بردن دسيسه، فريب و نيرنگ

تهيه وسايل ارتكاب جرم

ارائه طريق ارتكاب جرم

تسهيل وقوع جرم

گفتار سوم : عنصر رواني معاونت

گفتار چهارم : مجازات معاونت

1- معاونت در جنايات عمدي موجب قصاص

2. معاونت در قتل به شكل امساك

3-معاونت در قتل عمد و غیر عمد از طریق اکراه

4-تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل

5-مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو

گفتار پنجم معاونت از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه – لبنان

مبحث دوم:معاونت در قتل غیر عمدی و جرائم غیر عمدی

گفتار اول :معاونت در قتل غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران

گفتار دوم معاونت در جرایم و قتل غیرعمدی به صورت تطبیقی

گفتار سوم معاونت در جرایم و قتل غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه)

فصل دوم :تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به معاونت در قتل عمدی و غیر عمدی و تفاوت مشارکت و معاونت در قتل

مبحث اول:بررسی قوانین

گفتار اول توجیه معاونت

گفتار دوم:بررسی بعضی از قوانین مرتبط

الف – ماده 231 قانون مجازات اسلامي

ب – ماده 232 «قانون مجازات اسلامي»

ج – مواد 205 «قانون مجازات اسلامي»

د – ماده 206 «قانون مجازات اسلامي

ه – ماده 207 «قانون مجازات اسلامي

ي – اصل 37 «قانون اساسی

مبحث دوم بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در قتل

گفتار اول تفاوت معاونت و شرکت در قتل

گفتار دوم معنای لغوی و اصطلاحی تسبیب

نتيجه گيري

پیشنهادات

فهرست منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول