دانلود کارتحقیقی مسئولیت مدنی رحم جایگزین

کد محصول: 1163
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 55
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک) تحویل داده می شود.

رحم جایگزین سال هاست که به عنوان روشی برای بچه دار شدن مورد استفاده قرار گرفته است. اولین نوزاد به دنیا آمده به دنبال این روش درمان از رحم خواهر زن نابارور در سال 1989 در امریکا گزارش شده است. زوجین مناسب برای این روش انتخاب و مورد مشاوره قرار می گیرند و جنبه های درمانی برای آنها شرح داده می شود تا از اعضای وابسته یا غیر وابسته به خانواده برای درمان انتخاب کنند.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی رحم جایگزین سعی شده است با عنایت به دو موضوع بسیار مهم یعنی قراردادهای رحم جایگزین و حق و حقوق طفل در اقامه دعوی و دیگر مسائل به نتایج مناسبیدست پیدا کنیم.

کلید واژه:

رحم جایگزین-قرارداد-مسئولیت

مقدمه:

مقصود از رحم جایگزین آن است که ‍زن متأهلی (به موجب قرارداد رحم جایگزین) دایگی جنین متعلق به دیگری را (در رحم خود) تا زمان تولد بپذیرد و تعهد نماید که کودک را پس از تولد یا در زمان معینی به والدین او برگرداند. قانون ایران هیچگونه مقرراتی درباره سرپرستی کودک پیش از تولد از جمله دایگی جنین ندارد. قرارداد رحم جایگزین نمی‌تواند موجب انتقال مسئولیت والدین شود و به موجب این قرارداد دایه به عنوان مادر زاینده برای والدین طرف قرارداد عمل می‌کند و توافق می‌کند که به محض تولد کودک، باید او را به آنها تحویل دهد. قراردادهای تجاری رحم جایگزین در ایران غیر قانونی محسوب می‌شوند. یک زن مجرد نیز حق ندارد برای یک زوج قانونی دایگی کند. به عنوان یک قاعده کلی، پدر قانونی کودک مردی است که از اسپرم او کودک تولید می‌شود، مگر اینکه از اسپرم کسی بعد از مرگ او استفاده شود یا بر مبنای ماده 1 قانون نحوه اهدای گامت و جنین برای درمان ناباروری (گامت و جنین) به دیگری اهدا شده باشد. براي صحت قرارداد رحم جايگزين صرف استناد به ماده 10 قانون مدني و قواعد عمومي قرارداد در شرايط صحت، كافي نيست و لازم است تا مقررات ويژ ه اي براي آن تصويب شود . به علاوه لازم است تا زوجين خواستار فرزند و حمل كننده جنين و شوهر او در صورتي كه متاهل باشد  تمام موضوعات و تعهدات را در قرارداد ذكر نمايند تا حدود مسئوليت قراردادي طرفين كاملاً روشن باشد در مس ئوليت خارج از قرارداد، يا اساساً قرارداد نافذي ميان زيان ديده و عامل ورود ضرر وجود ندارد يا اينكه ضرر ناشي از نقص تعهدات قراردادي نيست، بلكه تكاليف عمومي زير پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است .

بیان مسئله:

پيشينه و مستند قانوني در حقوق ايران: بر مبناي قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382 و آيين‌نامة اجرايي آن مصوب 19/12/1383، درمان ناباروري با انتقال جنين‌هاي تشكيل شده از نطفة زوج‌هاي قانوني و شرعي در خارج از رحم با شرايطي مجاز است. به موجب مادة 1 اين قانون: «كلية مراكز تخصصي درمان بيماران نابارور ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.

مراكز مذكور در صورت موافقت و رضايت كتبي زوج‌هاي اهدا كننده و تسليم جواز دريافت جنين از دادگاه خانواده از طرف زن و شوهر متقاضي مواد 2 و 4 قانون و3 تا5 آيين‌نامه) مي‌توانند به درمان ناباروري اقدام كنند.

قانونگذار ايران در اين قانون فقط حالت خاصي از درمان ناباروري را پيش‌بيني كرده و حالت‌هاي ديگر آن به‌ويژه بهره‌مندي از رحم جايگزين رحم ديگري براي پرورش جنين را از قلم انداخته است.

در حقوق كنوني پاره‌اي از كشورها  راهكار استفاده از رحم جايگزين نيز در قالب يكي از قراردادهاي معتبر مانند اجاره پذيرفته شده است

طرح سوالات:

1-مسئولیت قراردادی ناشی از رحم جایگزین چگونه است؟

2-دایه مجرد و متأهل از نظر قانونی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

فرضیات:

1- مسئوليت در صورتي قراردادي محسوب مي شود كه اولاً بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد صحيحي وجود داشته باشد و ثانياً خسارت ، ناشي از اجرا نكردن مفاد آن قرارداد باشد که این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

2- در فرض مجرد بودن دايه مغايرت يا عدم مغايرت قرارداد با نظم عمومي و اخلاق حسنه قابل بحث است. در فرض شوهردار بودن دايه براي اعتبار قرارداد، علاوه بر شرايط ديگر، رضايت شوهر دايه نيز لازم است.

پیشینه تحقیق:

در این مورد می توانیم به پایان نامه های

خليل قبله اي در مورد بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع،

نبي الله نعمتي و تلقيح مصنوعي و آثار حقوقي و  مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين نوشته حبیب الله رحیمی اشاره کنیم.آن اشاره کنیم.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:تعاریف لغوی

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی

بند اول:مسئولیت مدنی

بند دوم :رحم جایگزین

بند سوم:مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین

مبحث دوم:تاریخچه موضوع

گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف

بند اول : هندوستان‌

فصل دوم:قراردادهاي رحم جايگزين در حقوق ايران

مبحث اول:بررسی قراردادها

گفتار اول:مقاصد رحم جایگزین

بند اول :انگيزه‌هاي توسل به قرارداد

بند دوم :تطبيق قرارداد با قراردادهاي رايج

گفتار دوم: ضرورت، نوع و مشروعيت قرارداد

بند اول :ضرورت تشكيل قرارداد

بند دوم :نوع قرارداد

بند سوم :مشروعيت قرارداد

گفتار سوم : تشكيل قرارداد

بند اول :قصد دوطرف قرارداد

بند دوم:اهليت دوطرف

بند سوم :موضوع (مورد) قرارداد

بند چهارم :ماهيت معامله

 بند پنجم :شرايط موضوع (مورد) معامله

بند ششم :مشروعيت اخذ مال براي دايگي جنين

گفتار چهارم شرايط اختصاصي قرارداد

بند اول :شرايط قانوني

بند دوم : نابارور بودن زوجه يا خطرناك بودن باروري

بند سوم : اخذ مجوز از دادگاه

بند چهارم :بي ضرر بودن آبستني براي دايه، فرزندان او و جنين

بند پنجم :سالم بودن و محجور نبودن دايه

مبحث دوم :شرايط قراردادي

گفتار اول:بررسی رضایت

گفتار دوم : آثار قرارداد

بند اول :حقوق و تعهدات دايه

بند دوم :حقوق و تعهدات شوهر دايه

گفتار سوم:حقوق و تعهدات والدين جنين

فصل سوم:بررسی مسائل مدنی خاص در مورد رحم جایگزین

مبحث اول:حقوق طفل

گفتار اول :حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني

مبحث دوم :مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل

گفتار اول:تقصیر پزشک

گفتار دوم: مسئوليت مدني اهداء كننده رحم در مقابل طفل

گفتارسوم :حقوق و تعهدات پزشك يا مؤسسة پزشكي واسطه

نتيجه‌گيري

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول