در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1143
قیمت 18,000 تومان
تعداد صفحات 25
فرمت word
 
توضیحات محصول

چكيده:

پژوهش حاظر راجع است به قاعده سد ذرايع كه در متون فقهي اهل سنت بعنوان يك قاعده فقهي و قابل اعنتاء و با اعتبار حجيت و به تبع لازم اتباع خصوصا در فقه مالك كه پيرامون آن بحث ها و كتابها تدوين شده است مي باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به اين نكته كه اين قاعده همانگونه كه در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است آيا در فقه اماميه مورد توجه بوده است يا خير جوابي بدهيم و براي جواب دادن به اين مسئله به مباني قاعده و اركان و عناصر آن اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

سد ذرايع،فتح ذرايع،قاعده،اهل سنت

مقدمه:

ي‍ک‍ي‌ از اص‍ول‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍رچ‍ه‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ آن‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ و درواق‍ع‌ اس‍لام‌ ب‍رخ‍واس‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ از طري‍ق‌ م‍ن‍ع‌ ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ ح‍رام‌، م‍ق‍دم‍ات‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ارت‍ک‍اب‌ ک‍اره‍اي‌ ح‍رام‌ را از م‍ي‍ان‌ ب‍ردارد و ن‍ه‍اي‍ت‍ا م‍وارد وق‍وع‌ م‍ح‍رم‍ات‌ را ت‍ا آن‍ج‍ا ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍د م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اي‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ را زي‍ر ع‍ن‍ان‌ " س‍دذرايع " م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ق‍رار داده‌ان‍د و ب‍ا وج‍ود م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ه‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ا ح‍ج‍ي‍ت‌ آن‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌، در م‍واردي‌ آن‌ را ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د و ب‍رخ‍ي‌ آث‍ار ف‍ق‍ه‍ي‌ ب‍رآن‌ م‍ت‍رت‍ب‌ ک‍رده‌ان‍د م‍واف‍ق‍ان‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ س‍دذرايع‌ ه‍رک‍دام‌ ب‍راي‌ اث‍ب‍ات‌ درس‍ت‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ خ‍ود ب‍ه‌ دلاي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ع‍ق‍ل‍ي‌ م‍ت‍وس‍ل‌ ش‍ده‌ان‍د.در ايم تحقيق بر آن هستيم كه تعريفي از سدذرايع  بيان كنيم و دلايلي بر حجيت آن بيوريم و در قسمتي از تحقيق اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع را مورد بررسي قرار دهيم.

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

مبحث اول:كليات وتعاريف

گفتار اول:معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار دوم:عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار سوم: اقسام ذرايع و تقسيم بندي آن در مذاهب مختلف

گفتار چهارم:مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى

بند اول:مشابهت ها

بنددوم: تفاوتها

بند سوم:ديدگاه ها

 مبحث دوم: ادله قائلان به تابعين ذرايع از غايات در حكم

گفتار اول: اجماع

گفتار دوم: آيات

گفتار سوم: عقل

گفتار دوم : اختلاف هاى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

گفتار سوم:بررسي نمونه اي از كاربرد قاعده سد ذرايع

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید