دانلود کارتحقیقی طبقات ارث

کد محصول: 1136
قیمت: 39,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وي مي رسد. در اصطلاح حقوقي، مقصود ارث، انتقال مالكيت اموال ميّت است پس از فوت به وارث وي. طبق تعريف فقها، ارث حقي است كه از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي ابتدائاً منتقل مي شود..در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در ابتدا به تعاريفي از ارث و تاريخچه آن بيان كنيم و مفهوم ارت در حقوق ايران را مورد بررسي قرار دهيم و در فصول بعد به مواردي مانند ارث زن در حقوق ايران و موانع ارث و موارد ديگر اشاره اي داشته باشيم و در انتها نتيجه اي از كار ارائه دهيم .

كليد واژه:

ارث،قانون،حكم،زن

مقدمه:

 انسان ها با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي زمان خود، رابطه تنگاتنگي با مقوله ثروت دارند. بر همين اساس هم به تناسب شرايط زماني، قوانيني براي بقاي ثروت وضع شده است. از جمله قوانيني كه نقش مهم و تأثيرگذاري در محافظت اموال و ثروت ايفاء مي كند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. در سيستم حقوقي عرفي، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسيله قانون تعيين مي شود و به وسيله وصيت منحصراً بخشش و تمليك رايگان مال ميسّر است. اما هرگز امكان ندارد كه به يك بيگانه امتياز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در ديدگاه عرفي، وصيت اعمال اراده موصي و گزينش ورّاث پس از فوت وي نيست، بلكه وسيله تمليك و تصرف رايگان بوده و هدف اصلي آن، انجام نيكي و اداي واجبات عنوان شده است. اين در حالي است كه قوانين ارث به اراده اشخاص تغيير نكرده و اموال به جاي مانده از متوفي به طور قهري به خويشاوندان نزديك وي منتقل مي شود. اما در وصيت، اراده موصي نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وي نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نياز است.

اهميت و انتخاب موضوع:

وراثت در ميان همه اقوام و ملل گذشته تا كنون به عنوان يك امر و حق طبيعي پذيرفته شده مورد عمل واقع و پس از فوت فردي از بستگان وي از درجات نزديك گرفته تا پس از آن مالك اموال باقي مانده از آن ميت مي شود و عقلاً پس از فرد متوفي فرزندان  يا بستگان ذكور و يا اناث و يا هر دو با توجه به مسلكي كه دارند و قاعده و قانوني كه بر آن قوم و طايفه و ملت حكومت دارد ، به عنوان وارث تلقي و بالتبع اموال باقي مانده از وي نيز به نزديكانش مي رسد. چه بسا مواقعي پيش بيايد كه افراد يك طايفه اي كه چنين رابطه اي بين آنها برقرار است در اثر حوادث طبيعي يا غير مترقبه جان خود را از دست بدهند و شناسايي اين امر كه كدام يك از آنها وارث ديگري است و يا اين كه هيچ كس از ديگري ارث نخواهد برد و اموال به بستگان نزديك هر يك از فوت شدگان مي رسدامري است مشكل و مورد اختلاف دانشمندان و انديشمندان مذاهب مختلف كه اين مسائل و بسياري از مطالب ديگر كار روي اين چنين مسائلي را داراي ضرورت مي كند. (جعفري لنگرودي،1371،ص71)

سوالات تحقيق:

طبقات ارث در حقوق مدني به چه ترتيب است؟

ارث زن در حقوق و مدني و اسلام به چه صورت تعريف شده است؟

فرضيات تحقيق:

طبقات اول و دوم وسوم در حقوق مدني به صورت مشخص آمده است.

ارث زن در قوانيناسلام و ايران به طور واضح مشخص است.

سابقه تحقيق:

 احمدي (1381)در پايان نامه خود ب موضوع موانع ارث در میان مذاهب پنجگانه اسلامی اين گونه بيان مي كند:این رساله از هجده بخش تألیف یافته که به بیان اجمالی آن ها می پردازیم. در بخش اوّل واژه شناسی شده و معانی و مفاهیم واژه های ارث، سبب، شرط، مقتضی، مانع، حجب و سبب توارث تبیین گردیده تا از خلط آن ها به خصوص دو واژه مانع و مقتضی جلوگیری شود. در بخش دوّم در ضمن مطالبی به تاریخچه ارث در یهودیت و مسیحیت و جاهلیت عرب و سپس با تاریخچه ارث در اسلام تا تکامل و تدوین آن به اختصار پرداخته شده است. در بخش سوّم به بیان اجمالی موانع ارث در میان مذاهب پنجگانه اسلامی پرداخته و روشن شده که مذاهب در تعداد موانع ارث اتفاق نظر نداشته و از سه تا بیست مانع را بر شمرده اند. و این اختلاف به خاطر آن است که برخی از فقهای آن ها توجهی به معنای واژه ها مقتضی و مانع نداشته و مواردی را که در حقیقت مانع نبوده، به عنوان مانع ذکر کرده اند. در این رساله به تفصیل پیرامون مانعیّت و عدم مانعیّت ده مانع بحث و بررسی شده و ذکر آن ها بیشتر با توجه به این نکته بوده که مواردی را که اکثر مذاهب اسلامی به عنوان مانع در کتاب های فقهی خود آورده اند، مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم. گرچه چنانچه خواهد آمد، ملاحظه خواهد شد که بیشتر آن ها نیز در حقیقت مانع ارث، نیستند. در بخش چهارم در ضمن نُه فصل از تعریف کفر و اقسام کافر و مانعیت کفر و بحث های پیرامونی آن مانند وراثت و عدم وراثت کافر از مسلمان و برعکس، توارث کفّار از یکدیگر و تأثیر و عدم تأثیر اسلام وارث کافر در قبل یا پس از تقسیم ارث مسلمان، سخن به میان آمده است. در بخش پنجم در ابتدا ارتداد تعریف شده و سپس به اقسام مرتد و احکام مرتبط با آن و در انتها از مانعیّت ارتداد از توارث مطالبی گفته شده است. در بخش ششم گفته ایم که قتل یا عمدی است و یا سهوی و قتل عمدی یا بناحق است و یا بر حق. بیانی تفصیلی از مانعیّت و عدم مانعیّت هر یک از اقسام آن از میراث و حاجب نبودن قاتل از ورثه دیگر، ارائه نموده ایم. و در بخش هفتم به اجمال از مانعیت بردگی از میراث صحبت کرده ایم، گرچه موضوع آن هم اکنون موجود نمی باشد. بخش هشتم و نهم با مانعیّت زنا و لعان از توارث اختصاص یافته و نظر هر یک از مذاهب پیرامون آن تبیین گردیده است. بخش دهم از مانعیت اقتران فوت متوارثَیْن از میراث یکدیگر و عدم آن، تشکیل یافته است. در بخش یازدهم از تزویج مورّث در مرض منجر به فوت صحبت شده و آرای هر یک از مذاهب در مانعیت و عدم مانعیت آن از میراث آورده شده است. در بخش دوازدهم نشان داده ایم که کدام یک از مذاهب اسلامی، دور حکمی را به عنوان مانع ارث پذیرفته اند. در بخش سیزدهم، از مانعیت و عدم مانعیت نبوّت از میراث و وجه آن، سخن گفته ایم. بخش چهاردهم به مساله مانعیت «حمل از میراث» اختصاص یافته و بیان کرده ایم که ذکر حمل به عنوان مانع ارث صحیح نبوده، زیرا مانع ثبوتاً باید مانع باشد نه اثباتا و مانع اثباتی، موقتی است نه دائمی. در بخش پانزدهم از مانعیت «غایب و مفقود» سخن گفته، سپس تبیین نموده ایم که سخن از مانعیت غایب و مفقود صحیح نبوده زیرا در این مورد یکی از شروط ارث که مرگ مورث است روشن نبوده، پس مقتضی ارث بردن نیست و بر فرض وجود مقتضی، مانعیت غائب و مفقود، موقتی است نه دائمی. بخش شانزدهم را مانعیت «حبوه» تشکیل داده، پس از رد نظریه عده ای از فقها بیان کرده ایم که چون شرط شرعی وارث شدن حبوه، پسر بزرگ بودن است و سایر ورثه، پسر بزرگ نیستند، پس مقتضی ارث بردن حبوه برای آنان موجود نیست. وقتی مقتضی نبود، نوبت به بحث از مانعیت میراث، نمی رسد. در بخش هفدهم از مانعیت «دین مستوعب» صحبت کرده و در نهایت اثبات کرده ایم که میراث با ترکه میت فرق دارد. باید با ترکه میت بدهی او را تصفیه کرده و به وصیت او عمل نموده، آنچه که باقی می ماند، ارث است. وقتی بدهی میت به اندازة ترکه و یا بیش از آن مقدار باشد، بعد از تصفیه چیزی باقی نمی ماند تا به عنوان ارث در میان وراث تقسیم گردد. پس وجود اموال پس از تصفیه، شرط ارث بری است. وقتی شرط نبود، مقتضی نبوده و بحث از مانعیت چیزی وقتی صحیح است که مقتضی آن، موجود باشد. و در بخش پایانی رساله از مانعیت «تبری از جریره و میراث فرزند» صحبت کرده، در انتها گفته ایم تبری پدر از میراث فرزند شرعاً باطل بوده و رابطه پدری و فرزندی آنها گسسته نمی شود. با بقاء آن رابطه مقتضی توارث آن دو از همدیگر موجود بوده، پس از یکدیگر ارث برده و مانعی در میان نخواهد بود.

رضايي(1385) در پايان نامه خود با موضوع ارث و موانع آن در حقوق اين گونه بيان مي كند كه:مذاهب و فرق مختلف اسلامی و همچنین فقهاء هر یک از این مذاهب درخصوص تعداد موانع ارث اختلاف نظر دارند و قانون مدنی ایران نیز تعدادموانع ارث را بطور حصری شمارش نکرده است ، اما با توجه به تعریف‌مانع ارث و نیز در دست داشتن معیار و ضابطه درستی برای تشخیص آن،می‌توان موانع واقعی ارث را از موانع غیرواقعی آن. بازشناخت و بر همین‌اساس موانع واقعی را چهار مانع قتل، کفر، زنا و رقیت برشمردیم که دراین میان با توجه به مقتضیات زمان، موضوع رقیت را موضوعا” منتفی‌دانستیم. 2 - قتل مهمترین مانع ارث است اما با توجه به اقسام آن،تنها قتل عمدی که به ناحق از طرف وارث صورت گرفته باشد مانع ارث‌خواهد بود، چه در پاره‌ای از موارد با این که قتل عمدا” واقع می‌شود مانع‌ارث نمی‌باشد. وقوع قتل عمدی به ناحق، خواه به مباشرت باشد یابالتسبیب و خواه منفردا” باشد یا با شرکت دیگری، تاثیری در حکم‌نداشته و در همه حال قاتل محروم از ارث مورث مقتول خود می‌باشد و گرچه‌در خصوص برخی از اقسام قتل پاره‌ای از مذاهب اسلامی نظرات دیگری دارنداما ممنوعیت قاتل قتل عمدی بناحق از ارث ، مورد اتفاق و قبول جمیع‌مذاهب مختلف اسلامی است

روش تحقيق:

روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه اي و به صورت بررسي آراء و بررسي نظريات و كتب دانشمندان و حقوقدانان معاصر، همراه با تحليل و استنتاج از محتواهاي متون است .

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

اهميت و انتخاب موضوع:

سوالات تحقيق:

فرضيات تحقيق:

سابقه تحقيق:

روش تحقيق:

فصل اول:كليات و تعاريف

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تاریخچه ارث

گفتار اول :مفهوم ارث، در لغت و اصطلاح

گفتار دوم:تاریخچه ارث

بند اول :ارث در اسلام و ايران

بند دوم :ارث در اقليت هاي ديني

بند سوم:برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

مبحث دوم:ارث در قوانين ايران

گفتار اول:بررسي قوانين

فصل دوم:بررسي طبقات ارث

مبحث اول:آشنایی با سیستم طبقاتی، درجاتی

گفتار اول:ارث خویشاوندان طبقه‌ی اول

گفتار دوم: تقسیم ترکه میان وارثان طبقه‌ی دوم

گفتار سوم: تقسیم ترکه میان وارثان طبقه‌ی سوم

 مبحث دوم:سهم زن از طبقات ارث

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول