کار تحقیقی سفته

کد محصول: 1134
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 55
فرمت: word
توضیحات محصول

پيشگفتار:

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

كليد واژه:

سفته،سند،تجارت

مقدمه:

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.در این تحقيق بر آن هستيم كه مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

سوالات تحقيق:

اصول حاكم بر قوانين اجرايي سفته كدام است؟

سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته د رمعاملات دولتی  چگونه است؟

فرضيات تحقيق:

قوانين اجرايي بر سفته در قانون جديد تجارت با قوانين قبلي تطابق دارد.

قوانين ايران پاسخگوي مشكلات در مورد معاملات با سفته مي باشد.

پيشينه تحقيق:

رمضاني(1387)در موضوعي با نام مطالعه تطبيقي اثرات ورشکستگي بر اسناد تجاري (برات، سفته و چک) در حقوق ايران و آمريکا اين گ.نه بيان مي كند:اسناد تجاري (برات، سفته و چک) ابزارهاي کسب اعتبار و پرداخت مي¬باشند و به مناسبت نقش خود از اهميت ويژه¬اي در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نيز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزايش دهد. از طرفي اين اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار مي¬گيرد و از آنجاييکه تجار هميشه در معرض صدور حکم ورشکستگي قرار دارند که اثرات زيادي را بر آنان تحميل مي¬کند، اين سؤال مطرح مي¬شود که آيا صدور حکم ورشکستگي با توجه به اينکه قانونگذار در مقررات ورشکستگي در صدد حمايت از بستانکاران و رعايت اصل تساوي ديان مي¬باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاري خواهد شد؟ ورشکستگي چه اثري برگردش اسناد تجاري خواهد داشت؟ موضع حقوق آمريکا در وضعيت مشابه چگونه است؟

ماندني(1376)در موضوعي با نام تضمين در حقوق تجارت (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريكا و انگليس)اين گونه بيان مي كند:در بسياري از قراردادهاي مدني و تجاري، متعهدله براي اطمينان از انجام تعهد از متعهد درخواست دادن وثيقه يا ضامن مي‌نمايد، تضمينات مذكور نسبت به تعهد اصلي تعهدي تبعي و فرعي است . در كنار رهن و ضمان عقدي، انواع اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه‌هاي بانكي كه از عرف تجارت بين‌المللي گرفته شده است نيز به عنوان تضمين اجراي تعهدات يا حسن اجراي آنها بكار مي‌رود اين موارد در حقوق داخلي پذيرفته شده‌اند و در تجارت داخلي و خارجي كاربرد دارند. در مورد رهن و ضمانت در حقوق ايران بين مقررات قانون مدني و بعضي از مواد قوانين بازرگاني تفاوتهائي وجود دارد كه بعضي اوقات مشكل ايجاد مي‌كند. از طرف ديگر بين مقررات تجارت بين‌المللي و حقوق داخلي نيز همين اختلاف موجود است . در اين رساله سعي شده است با توجه به قواعد حقوق و مباني آن براي مسائل و مشكلات موجود پاسخ مناسب ارائه شود. ضمانت در اسناد تجارتي نيز از اهميت زيادي برخوردار است . در اين رساله ضمانت براي سفته و چك مورد بحث قرار گرفته و در مورد حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي ضامن كه به تبع حقوق يا مسئوليتهاي متعهد اصلي (مضمون عنه) ايجاد مي‌شود بررسي لازم به عمل آمده است . مطالعه و بررسي موصوف محدود به حقوق ايران نيست بلكه جنبهء تطبيقي دارد. با توجه به موضوع رساله، حقوق انگليس و آمريكا نيز در خصوص رهن و ضمانت بررسي گرديده است و براي هماهنگي قوانين كشورهاي مذكور در مواردي كه اختلاف وجود دارد راه حل لازم و مفيد پيشنهاد شده است .

اهداف كاربردي:

بررسي نحوه درست استفاده از سفته و كاربرد آن در سازمان هاي دولتي و غير دولتي

جنبه نوآوري:

كارنكردن موضوع سفته در قانون جديد تجارت

سايقه تاريخي:

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.

بررسي مفاهيم:

سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسمعاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد

قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند.

پيشگفتار:

مقدمه:

سوالات تحقيق:

فرضيات تحقيق:

پيشينه تحقيق:

اهداف كاربردي:

جنبه نوآوري:

 سايقه تاريخي:

بررسي مفاهيم:

فصل اول:كليات

مبحث اول:سفته

 گفتار اول:تعریف سند و انواع آن

گفتار دوم:خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

بند اول: سرعت در معاملات

بند دوم: تقویت اعتبار

گفتار سوم:مزاياي اسناد تجاري

گفتار چهارم:تعریف سفته

مبحث دوم:سفته در حقوق

گفتار اول: ماهیت حقوقی سفته

بند اول:پشت نویسی سفته

گفتار دوم: راه‌های وصول وجه سفته

اول: تاملی در نظام حقوقی سفته

فصل دوم:سفته در قانون جديد تجارت

مبحث اول:جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

گفتار اول:سفته و لایحه جدید تجارت

گفتار دوم:پتانسیل‌های سند تجاری سفته

 مبحث دوم:اختلاف آراء در مورد سفته

مبحث سوم:سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته د رمعاملات دولتی

گفتار اول:آیا میتوان سفته مشروط صادر کرد؟

بند اول:استدال كلی و نسبی

بند دوم:دلایل مخالفان وصف جایگزینی

بند سوم: وصف شكلی

گفتار دوم: سفته ، بدون نام

نتيجه  گيري:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول