کار تحقیقی جرائم دارويی

کد محصول: 1120
قیمت: 30,000 تومان
تعداد صفحات 35
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

اهميت مسأله بهداشت و درمان چيزي نيست كه بتوان در آن ترديد كرد. امروزه در همه كشورها اهميت اين مسأله روشن شده و هر كشوري به تناسب توان، بودجه و پيشرفت علم و صنعت خود در صدد پيشرفت در امور بهداشت و درمان است. پيشرفت امور بهداشتي و درماني تا حدود زيادي به حمايت حقوقي و قانوني نيز بستگي دارد زيرا هر چه امور بهداشتي و درماني پيشرفت كند باز هم افرادي هستند كه از مقررات بهداشتي،‌ درماني و دارويي تخلف نمايند و با زير پاگذاشتن وجدان و عاطفة‌ انساني خود، همه مقررات و قوانين را ناديده گرفته با رفتارهاي خود سلامتي افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهديد قرار دهند بنابراين پيشرفت قوانين و مقررات بهداشتي و درماني و دارويي همواره بايد پا به پاي پيشرفت اين امور صورت گيرد و در هر زمان با توجه به پيشرفت هاي روز تدابير مفيد و كارساز اتخاذ شود. به دليل تعدد و تنوع جرايم درماني، مطالعه آسانتر آنها مستلزم آن است كه اين جرايم با توجه به نقاط مشترك و شباهتهايي كه با هم دارند در گروه‌هاي همگوني طبقه بندي شود و مورد بررسي قرار گيرد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به جرائم بهداشتي درماني ودارويي در قوانين ايران اشاره اي داشته باشيم.

كليد واژه:

دارو،بهداشتي،جرائم،قوانين

مقدمه  

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد. بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود. از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.(اردبيلي،1377،ص14) گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. (صادقي،1375،ص142)

اهميت و ضرورت :

   جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

پيشنه تحقيق:

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.

روش تحقيق

در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات،‌ نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه

اهميت و ضرورت :

پيشنه تحقيق:

روش تحقيق

اهداف تحقيق

فصل اول:كليات

مبحث اول:تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

گفتار اول: تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران

مبحث دوم:ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن  با تخلفات انتظامي

گفتار اول: مفهوم جرايم  بهداشتي، درماني و دارويي

الف) مفهوم جرايم بهداشتي

ب) مفهوم جرايم درماني

ج) مفهوم جرايم دارويي

گفتار دوم: اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

الف) عنصر قانوني

ب) عنصر مادي

1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل):

2- رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)

ج) عنصر معنوي

فصل دوم:بررسي جرائم

مبحث اول:مجازات جرايم بهداشتي درماني و دارويي

گفتار اول: ماهيت مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي

گفتار دوم: انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

1- مجازات حبس

2- مجازات مالي

3- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه

4- مجازات هاي سالب حيثيت

مبحث دوم:مراجع صالح رسيدگي كننده به جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي و نحوة حل اختلاف در صلاحيت

گفتار اول : محاكم ذي صلاح جهت رسيدگي به جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي

گفتار دوم: اختلاف در صلاحيت

1- صلاحيت محاكم عمومي

2- صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي

3- صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي

نتيجه‌گيري

Abstract

منابع و مآخذ

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول