کار تحقیقی تغليظ ديه در ماه هاي حرام

کد محصول: 1114
قیمت: 48,000 تومان
تعداد صفحات 85
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا و خواه عمد در یکی از ماههای حرام (رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. بنابراین ارتکاب قتل در این ماهها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می‌شود. اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می‌شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می‌توان به حکم قتل در غیر حرم تسرّی داد؟ رویة قضایی در این زمینه چگونه است؟ بیان فلسفة تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان اهمّ مباحثی است که در این سمينار بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها :

تغلیظ دیه، قانون مجازات، قتل خطای محض، رویه قضایی، دیه اعضا.

مقدمه:

در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ادلهی تغلیظ دیه از یک سو، و دلایل مسئولیت بیت المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده است که ادلهی یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، تخصیص نخورده است. دلیل دیگری که میتواند مبین مسئولیت بی تالمال در پرداخت دیۀ مغلظه باشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دیۀ تغلیظ شده است. در این میان، اشکالاتی

چون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط در مصرف از بیت المال که ممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده اند.

بيان مسئله:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.

با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است.

پيشينه تحقيق:

عبدالله پور(1389) در پژوهشي تحت عنوان  بررسي فقهي و حقوقي تغليظ ديه از ديدگاه مذاهب پنجگانه به اين نتايج رسيد:

کتابهاي فقهي و ماده 299 قانون مجازات اسلامي ذکرشده : ديه قتل در صورتي که صدمه و فوت هردو در يکي از چهار ماه حرام (رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 بعنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هرنوعي که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند . افزايش مقدار ديه در ماههاي حرام موضوعي است که مشهور فقها قائل به آن هستند و در کتابهاي فقهي خود از آن تعبير به « تغليظ ديه در ماههاي حرام » مي کنند و علت اين تشديد و تغليظ را شکستن حرمت اين ماهها و مکان مقدس مي دانند .

قدمي (1390)در پژوهشي تحت عنوان تغليظ ديه در حقوق کيفري ايران به اين نتايج رسيد:

جنگ، نزاع، قتل، از پديده هايي هستند که بشر همواره شاهد آن بوده است و براي بازداشتن افراد از تعدي به حقوق يک ديگر تا به امروز تدابير مختلفي پيش بيني کرده است. يکي از اين راهکارها پرداخت ديه از سوي جاني به اولياي دم مقتول مي باشد اما در شريعت اسلام کسي که در ماههاي حرام و يا در حرم مکه موجب قتل ديگران گردد علاوه بر ديه کامل مي بايست ثلث ديه را نيز بدان بيافزايد. حال در اين مورد اين سوال به ذهن مي¬رسد که آيا ماهيت اين ثلث ديه در مقام اعمال مجازات هاتکين حرمت اين ايام است يا خير؟آيا اگر فردي مرتکب قتل غير عمدي گردد نيز بايد ثلث ديه را بپردازد؟ حال چنانچه عاقله مسئول پرداخت ديه باشد آيا او هم بايد ديه بيشتري بپردازد؟

روش تحقيق

در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.

 

چكيده

کلیدواژه‌ها

مقدمه

بيان مسئله

پيشينه تحقيق

روش تحقيق

فصل اول:كليات

مبحث  اول: تعريف ديه

گفتار اول: معناي لغوي

گفتار دوم: معناي اصطلاحي

مبحث دوم:مفهوم تغلیظ و تاريخچه ديه

گفتار اول:اركان تحقق ديات

گفتار دوم:تاريخچه ديه

بند اول: سابقة پيدايش در جهان

       بند دوم: دين مسيحيت

       بند سوم:دين يهود

       بند چهارم: دين زرتشت

گفتار سوم:بررسي ماه هاي حرام

بند اول: فلسفه وجودى ماه‏هاى حرام.

بند دوم: آغاز پیدایش حرمت ماه‏هاى حرام

بند سوم:ماه ذی حجه

بند چهارم:ماه رجب

بند پنجم:ماه محرم

فصل دوم:تحليل فقهي و حقوقي تغليظ ديه

مبحث اول:دیة قتل در ماههای حرام

گفتار اول:روایات

 بند اول:حکم قتل در حرم مکه

گفتار دوم:تغلیظ دیه نسبت به سایر مکانها و زمانهای شریف

گفتار سوم:فلسفة تغلیظ دیه

گفتار چهارم:تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

گفتار پنجم:تغلیظ دیه در قتل خطای محض

گفتار ششم:تغلیظ در دیة مورد مصالحه

گفتار هفتم:اجتماع دو سبب تغلیظ

بند اول:تغلیظ در قتل اقارب

بند دوم:وقوع صدمه و فوت در یک ماه

بند سوم:صلاحیت محلی در مورد جرم واقع شده در مکه

گفتار هشتم:ماهیت دیة اضافی

بتد اول:وجوب کفاره

گفتار نهم:حکم تغلیظ در جنایت بر اعضا

بند اول:رویة قضایی

فصل سوم:تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال

فصل اول:كليات

گفتار اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال

بند اول: ارزیابی ادلة موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت‌المال

1ـ ارزیابی ادلة موافقین

2ـ ارزیابی ادلة مخالفین

بند دوم: دیدگاه قانون‌گذار

گفتار دوم:تغليظ در فاضل ديه

بند اول:تغليظ ديه کافر

بند دوم:تغليظ در ساير مذاهب

گفتار سوم: خسارات زائد بر ديه

نتیجه گيري

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول