کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

کد محصول: 1109
قیمت: 45,000 تومان
تعداد صفحات 52
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده:

در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل لازم به ذکر است که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط، مشروط له حق دارد اجبار اورابه انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد. شرط دادن رهن یا ضامن از مصادیق شایع شرط فعل است. تخلف از شرط نتیجه مقصور نیست، به این دلیل که فرض براین است در شرط نتیجه حصول اثر مورد نظر به نفس اشتراط حاصل می شود. خیار تخلف از شرط مانند سایر خیارها حق است. نه حکم و ازاقسام حقوق مالی به شمار می آید. درفقه عامه برخلاف فقه امامیه بحث جامع و مستقلی درمورد خیار تخلف از شرط به دلیل نگرش محدود فقهای عامه دراین زمینه، وجود ندارد. فقهای عامه در بیان حکم تخلف از شرط صحیح تفکیکی بین انواع شرط صحیح قائل نشده و حکم مزبور را بطور مطلق و آن هم ضمن مصادیق و شواهد مختلف بیان داشته اند. به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه، تخلف از شرط صحیح از شرط صحیح، بطور مطلق موجب پیدایش خیار تخلف از شرط می شود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم موضوع تخلف شرط را مورد بررسي قرار دهيم در اين رابطه در فصل اول به بيان كليات مي پردازيم و در فصل دوم به بيان جزئيات اين موضوع اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

تخلف،شرط،قانون مدني،فقه،حقوق

مقدمه:

از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد. شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است و براي جمع آوري اطلاعات از منابع كتابخانه اي  و اينترنت استفاده شده است.

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

روش تحقيق:

فصل اول:

كليات

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول: شرط چيست؟

 گفتار دوم: انواع شرط قانون مدنی ایران شروط ضمن عقد را سه قسم معرفی کرد

بند اول:اقسام شرط مقدار

بند دوم:ارتباط شرط با عقد

 گفتار سوم: شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

گفتار چهارم: شروطی که باطل¬اند ولی مبطل نیستند

گفتار پنجم: مهلت اجرای خیار تخلف از شرط

گفتار ششم:آثار اجرای خیار تخلف از شرط

بند اول:انتقال خیار تخلف از شرط

بند دوم: ایا زوجه از خیار تخلف از شرطی که متعلق ان زمین است ارث میبرد؟

گفتار هفتم:سقوط خیار تخلف از شرط صفت

مبحث دوم:ارتباط و  مقایسه خیار تخلف از شرط با تعدادی از خیارات 

گفتار اول : ارتباط خیار تخلف از شرط و تد لیس

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت وخیار تبعض صفقه

گفتار سوم: مقایسه خیار تخلف از شرط و شرط خیار

گفتار چهارم:خیار تخلف از شرط صفت

بند اول:مبنای خیار تخلف از شرط صفت چیست؟

فصل دوم:

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي و بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

مبحث اول: نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي

گفتار اول:شرط عدم اعمال خيار مجلس

گفتار دوم:شرط عدم اجاره عين مستاجره

گفتار سوم:شرط عدم نكاح

گفتار چهارم:تحليل حقوقي

مبحث دوم:بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گفتار اول: حکم استثنایی و خاص بیع شرط

گفتار دوم:  چگونگی بازگشت آثار گذشته در صورت انتقال یا تلف مبیع

گفتار سوم:ماهیت شرط مزبور چیست

نتيجه گيري و پيشنهادات:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول