بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان یک شهر

کد محصول: 1081
قیمت: 49,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت: word
توضیحات محصول

 چكيده

تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است .

سئوالهايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از 1 ـ آيا ميزان افسردگي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 2 ـ آيا ميزان اضطراب در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 3 ـ آيا ميزان پارانويا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 4 ـ آيا ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 5 ـ آيا ميزان حساسيت بين فردي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 6 ـ آيا ميزان خصومت در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 7 ـ آيا ميزان فوبيا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 8 ـ آيا ميزان روان پريشي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 9 ـ آيا ميزان وسواس در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد .

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش علمي مقايسه اي است جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه جانبازاني است كه در بنياد جانبازان یک شهر تشكيل پرونده داده اند و گروهي از افراد عادي كه از نظر سن و جنس با آزمودني ها هماهنگ بوده اند از هر گروه به طور تصادفي 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش تجزيه و تحليل استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي  براي آزمون فرضيه ها مي باشد كه تمام اين فرضيه ها از آزمون تي استيودنت استفاده شده است .

در نتيجه گيري نهايي در فرضيه 3 و 5 و 8 تفاوت معناداري بين جانبازان و افراد عادي وجود نداشت اما در فرضيه 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 9 تفاوتهاي معناداري بين جانبازان و افراد عادي به دست آمد .

چكيده

فصل  اول

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف  تحقيق

سئوالات تحقيق

تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق

فصل دوم

تعريف اختلال رواني

ديدگاههاي مختلف درباره اختلال رواني

افسردگي

عوامل ايجاد كننده افسردگي

نظريه هاي مختلف درباره افسردگي

روان پريشي(پسيكوز)

تعريف خود بيمار انگاري

سبب شناسي خود بيمار انگاري

راهنماي تشخيصي

اضطراب

علل اضطراب از ديدگاه هاي مختلف روانشناسي

درمان اختلالات اضطرابي

نوروز وسواس

راهنماي تشخيص :

درمان

فوبيا

انواع هراس ها

خصومت ( پرخاشگري )

علل پرخاشگري

كنترل پرخاشگري

اساس زيستي پرخاشگري

نقش يادگيري در پرخاشگري

حساسيت بين فردي

تاريخچه پارانوئيد

طبقه بندي پارانوئيد

علل بيماري پارانوئيد

پيشينه تحقيق

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري

حجم نمونه و روش نمونه گيري

روش اجراي پژوهش

ابزار تحقيق

ملاحظات اخلاقي

فصل چهارم

مقدمه

توصيف و تحليل داده ها

فرضيه آزمايي

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري  

محدوديتهاي  پژوهش

پيشنهادات تحقيق

فهرست منابع

جدول (1ـ 4) توصيف داده هاي بدست آمده از دو گروه افراد عادي  وجانباز

جدول ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد عادي

جدول ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد جانباز

جدول (4 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك نمونه مورد مطالعه در متغيرهاي مورد بررسي

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات افسردگي در دو گروه مورد مطالعه

جدول (6 ـ 4 ) مقايسه نمرات خودبيمارانگاري در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 7 ـ 4 ) مقايسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه

جدو ل( 8 ـ 4 ) مقايسه نمرات روان پريشي در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 9 ـ 4 ) مقايسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه

جدول ( 10 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت در دو نمونه مورد مطالعه

جدول (11ـ 4 ) مقايسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 12 ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دونمونه مورد مطالعه

جدول (12 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه مورد مطالعه

جدول (14 ـ 4 ) مقايسه ضريب كلي علائم مرضي ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 15 ـ 4 ) مقايسه نمرات جمع علائم مرضي (pst) در دو نمونه مورد مطالعه

جدول (16 ـ 4 ) مقايسه ضريب ناراحتي (PSDI) در دو گروه

جدول ( 17ـ 4 ) بررسي رابطه سن و تحصيلات با متغيرهاي مورد مطالعه در دو گروه

فهرست نمودار

نمودار (1 ـ 4 ) منحني نرمال نمرات افراد عادي

نمودار ( 2 ـ 4 ) منحني نرمال نمرات جانبازان

نمودار ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات افسردگي در گروه مورد مقايسه

نمودار ( 4 ـ 4 ) فراواني توزيع نمرات خود بيمارانگاري در نمونه هاي مورد مقايسه

نمودار ( 5 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات اضطراب در نمونه هاي مورد مطالعه

نمودار ( 6 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات روان پريشي در نمونه هاي مورد مطالعه

نمودار ( 7 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات وسواس در نمونه هاي مورد مطالعه

نمودار (8 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت بين فردي در دو نمونه مورد مطالعه

نمودار ( 9 ـ 4( مقايسه نمرات خصومت در دو نمونه

نمودار (10 ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دو نمونه

نمودار ( 11 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول