بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي یک شهر

کد محصول: 1080
قیمت: 39,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت: word
توضیحات محصول

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه اختلالات رواني در دو گروه از افراد عادي و بيماران كليوي در یک شهر انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 25 نفري از افراد عادي و بيماران كليوي مي باشد كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. و با محقق در اجراي پرسشنامه SCL90 همكاري نموده اند.پژوهش حاضر با هدف بررسي دوازده سئوال تحقيقي انجام شده است كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نشان دادند كه ميزان افسردگي در دو گروه مورد مقايسه با يكديگر تفاوت معناداري ندارد و ميزان خودبيمار انگاري در بيماران كليوي بيشتر از افراد عادي است. همچنين در بين دو گروه در ميزان متغيرهايي همچون : اضطراب، روانپريشي، وسواس، حساسيت بين فردي، خصومت، فوبيا هيچ گونه تفاوت معناداري مشاهده نشد ولي ميزان پارانويا در بين بيماران كليوي بيشتر از افراد عادي است در بررسي خصوصيات پرسشنامه نيزدر بين دو گروه مورد مطالعه در مواردي مثل : ضريب كلي علائم مرضي، جمع علائم مرضي و ضريب ناراحتي هيچ  گونه تفاوت معناداري مشاهده نشد.

فصل اول : موضوع تحقيق

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف پژوهش

سئوالهاي تحقيق

متغيرهاي تحقيق

تعريف نظري و عملياتي مفاهيم

 فصل دوم : پيشنيه تحقيق

مفهوم اختلالات رواني

ديدگاههاي نظري در اختلالات رواني

ابعاد پرسشنامه

افسردگي

خصومت ( پرخاشگري

ابراز وجود

روان پريشي

ويژگي اساسي دريسكوزها يا روان پريشي ها

پارانوئيد

اسكيزوفرني و علايم شاخص آن

اضطراب

فوبي

خود بيمار انگاري ( هيپوكندريا)

وسواس

انواع رفتارهاي اجباري

انواع روشهاي درماني بيماران دياليزي

درمان رواني بيماران دياليزي

تحقيقات خارجي

تحقيقات داخلي

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

ابزار پژوهش

روش جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

توصيف و تحليل داده ها

فرضيه آزمايي

 

فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادات تحقيق

منابع و مآخذ

فهرست جداول

جدول ( 1 ـ 4 ) توصيف داده هاي بدست آمده از دو گروه افراد عادي و بيماران كليوي

جدول ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد سالم

جدول ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات افراد بيمار

جدول (4 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك گروههاي مورد مطالعه

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات افسردگي در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 6 ـ 4 ) مقايسه نمرات خود بيمارانگاري در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 7 ـ 4 ) مقايسه نمرات اضطراب در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 8 ـ 4 ) مقايسه نمرات روانپريشي در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 9 ـ 4 ) مقايسه نمرات وسواس در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 10 ـ 4 ) مقايسه نمرات حساسيت در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 11ـ 4 ) مقايسه نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 12ـ 4 ) مقايسه نمرات پارانويا در دو گروه مورد مطالعه

جدول ( 13ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 14ـ 4 ) مقايسه ضريب كلي علائم مرضي (GSI) دردو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 15 ـ 4 ) مقايسه نمرات جمع علائم مرضي (pst) در دو نمونه مورد مطالعه

جدول ( 16 ـ 4 ) مقايسه ضريب ناراحتي (PSDI) در دو گروه

جدول (17 ـ 4 ) بررسي رابطه سن و تحصيلات با متغيرهاي مورد مطالعه در دو گروه

 

فهرست نمودارها

نمودار ( 1 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد سالم

نمودار ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات در افراد بيمار

نمودار (3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات افسردگي در دو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 4ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات خود بيمارانگاري در دو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 5 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات اضطراب در دو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 6-4) فراواني و توزيع نمرات روانپريشي دردو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 7 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات و سوابق در دو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 8 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات حساسيت بين فردي در دو گروه مورد مطالعه

نمودار ( 9 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه

نمودار ( 10 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات پارامتر دو گروه مورد مقايسه

نمودار ( 11 ـ 4 ) مقايسه نمرات فوبيا در دو نمونه

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول