در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

پروژه مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور یک شهر

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1078
قیمت 35,000 تومان
تعداد صفحات 80
فرمت word
 
توضیحات محصول

چكيده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور یک شهر انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد شاغل در اين دو دانشگاه به حجم 27 نفر تشكيل مي دهد كه با محقق در اجراي پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نمودند. اين تحقيق از نوع زمينه يابي و با هدف بررسي پنج سئوال تحقيقي انجام شده است كه داده هاي آماري با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت كه پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به سئوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده اند كه در بين كاركنان دردانشگاه در ميزان سلامت رواني تفاوتي وجود ندارد. و ميزان سلامت رواني كاركنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست و سلامت رواني كاركنان بخشهاي مختلف اداري و خدماتي در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست همچنين نتايج بدست آمده نشان دادند كه بين سن و ميزان سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه رابطه معناداري وجود ندارد و بالاخره اين كه بين ميزان سلامت رواني و مدت فعاليت در بين كاركنان دو دانشگاه رابطه معناداري مشاهده نشد

فصل اول

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي

اهداف جزئي

سئوالات تحقيق

متغيرهاي تحقيق

تعاريف مفهومي و عملياتي

فصل دوم

مفهوم سلامت روان

تاريخچه سلامت و روان در جهان

تاريخچه سلامت روان در ايران

سلامت روان از ديدگاههاي مختلف

سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف

اصول سلامت رواني

هدف ايجاد سلامت روان

مكانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان

جمع بندي

همه گير شناسي در ايران

بررسي همه گير شناسي در جهان

  فصل سوم

روش تحقيق

جامعه تحقيق

نمونه تحقيق

ابزار تحقيق

روش نمره گذاري

مقياس هاي چهارگانه آزمون GHQ

موارد كاربرد و محدوديت هاي GHQ

نمره برش آزمون

تجزيه و تحليل داده ها

ملاحظات اخلاقي

فصل چهارم

مقدمه

توصيف و تحليل داده ها

فرضيه آزمايي

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

محدوديتها

پيشنهادات

منابع و مآخذ

پيوست

پرسشنامه سلامت عمومي

فهرست جداول

جدول (1 ـ 2 ) مقايسه بــررسي هاي انجام شده در مــورد شيوع بيماريهاي روانـي در مناطق مختلف جهان و ايران

جدول (1 ـ 4 ) توصيف داده هاي بدست آمـــده از دو گـــروه كـاركنـان ودانشگــاه هنر و پيام نور

جدول (2 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك گروههاي مورد مطالعه

جدول (3 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور

جدول ( 4 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني زنان و مردان شاغل در دو دانشگاه

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني در كاركنان بر اساس نوع فعاليت

جدول ( 6 ـ 4 ) بررسي رابطه مـدت فعاليت با سلامـت رواني در بين كاركنــان دو دانشگـاه

جدول ( 7 ـ 4 ) بررسي رابطه سن با سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه

فهرست نمودارها

نمودار ( 1ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني در دانشگاه پيام نورو هنر

نمودار ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني زنان و مردان در دو دانشگاه

نمودار ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني در كاركنان اداري و خدماتي

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید