در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه یک شهر

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1077
قیمت 38,000 تومان
تعداد صفحات 100
فرمت word
 
توضیحات محصول

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه یک شهر انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه هاي «بازنگري شده مقياس دلبستگي بزرگسال كولنيزوريد (1990) (RAAS) و هويت فردي دكتر احمدي» بر روي آنها اجرا گرديد. اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي است و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌هايي با سوالات بسته پاسخ است. داده‌هاي بدست آمده با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگريسون تجزيه و تحليل گرديد و فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها حكايت از آن دارد كه بين سبك دلبستگي ايمن و مشكل هويت رابطه معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بين سبك دلبستگي دو سو گرا و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (278/0 =r). بين سبك دلبستگي اجتنابي و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (396/0 =r).

 

1-1- مقدمه:

دلبستگي پيوند عاطفي هيجاني نسبتاً پايداري است كه بين كودك و مادر يا افرادي كه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ايجاد مي شود. فرويد بر اين باور بود كه دلبستگي نوزاد به مادر به خاطر تغذيه و رفع نياز فيزيولوژيكي است.

 تجربه‌هايي كه نوزاد با مراقبش دارد در الگوهاي روابط وي با ديگران دروني سازي مي شوند و اين الگوي عملي دروني شده، تعيين كننده چگونگي مفهوم نوزاد از خود و ديگران است؛ مفهومي كه بعدها در روابط با ديگران تعميم مي يابد.

 بررسي هاي اوليه در زمينه هاي سبك‌هاي دلبستگي از سوي آينزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوي دلبستگي ايمن، نا ايمن – اجتنابي و دلبستگي نا ايمن اضطرابي – دو سو گرا شناسايي شد.

 بعدها مين و سولومون (1990) تعدادي از كودكان را كه در هيچ يك از 3 گروه قبلي قرار نمي گرفتند بررسي كرده و آنها را در طبقه جديدي به نام دلبستگي نا ايمن بي سازمان – بي هدف جاي دادند.

با نظر اجمالي به دوره نوجواني به نظر مي رسد كه رفتار دلبستگي نوجوان از الگوهاي رفتار دلبستگي سنين پايين تر بسيار متفاوت و جدا است. به نظر مي رسد نوجوانان از روابط دلبستگي با والدين و يا ساير چهره‌هاي دلبستگي گريزان هستند.

بسياري از نوجوانان پيوندهاي دلبستگي با والدين را شبيه گره‌هايي تلقي مي كنند كه از پيوندهاي متشابه كه محكم و ايمن است جلوگيري مي كند. نوجوان براي آنكه بتواند در ساختن و هموار كردن مسير زندگيش به حمايت والدين بيش از حد متكي نباشد بايد به سوي خود مختاري حركت كند. رفتار نوجوان نسبت به چهره‌هاي دلبستگي ممكن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنكه اين رفتارها در بافت تغييرات تحولي دوره نوجواني در نظر گرفته شوند. ايجاد يك هويت و دستيابي به يك تعريف منسجم از خود، مهم‌ترين جنبه رشد عمومي اجتماعي در دوره نوجواني است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف هاي زندگي مهم‌ترين مشخصه‌هاي اصلي اين هويت را تشكيل مي دهند. هم در دوره نوجواني و هم در دوره جواني اين ارزش‌ها، باورها و هدف هاي زندگي مورد تجديد نظر قرار مي گيرند. نوجوان در جستجوي پاسخ قانع كننده به موضوعات اساسي زندگي مانند ارزشها، نقشهاي اجتماعي، مذاهب، عقايد سياسي و اهداف حرفه‌اي است تا به او نظام فكري داده و تكيه گاه او در تصميم گيري ها و ارزش گزاري هاي مهم او باشد، بداند كيست، چه اهدافي دارد و نهايتاً يك فلسفه براي زندگي خود ايجاد كند (كالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

 فصل اول

مقدمه

بيان مسئله

هدف

اهميت و ضرورت موضوع مورد مطالعه

فرضيه هاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجواني

2-2 – اهميت مطالعه دوران بلوغ

2-2-1- رشد جسماني

2-2-2 رشد عقلي – ذهني

2-2-3- رشد عاطفي

2-2-4- رشد اجتماعي

2-3- مفهوم هويت

2-4- تعريف هويت

2-5- كودك، هويت و نظريه هاي آن

2-5-1- نظريه روانكاوي

2-5-2- نظريه يادگيري اجتماعي

2-5-3- نظريه شناختي

2-6- نوجواني و هويت

2-7- جنبه هاي ضمني و آشكار خودآگاهي

2-8- هويت از ديدگاههاي مختلف

2-8-1- اريكسون

2-8-2- مارسيا

2-8-3- نقد الگوي مارسيا و اريكسون

2-8-4- لوينگر

2-8-5- رويكرد فرآيند محوري برزونسكي

2-8-6- استانلي هال

2-8-7- اتورانك

2-8-8- اشپرانگر

2-8-9- بلوز

2-8-10- والون

2-9- شكل گيري هويت

2-10- عوامل موثر در شكل گيري هويت

2-11- عواملي كه بر رشد هويت تاثير مي گذارند.

2-12- پايگاههاي هويت

2-13- تعدد هويت‌ها

2-14- شخصيت و تعلقات اجتماعي

2-15- تحول هويت در سنين مختلف

2-16- بحران هويت

2-17- بحران هويت از ديدگاه اريكسون

2-18- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعريف بحران هويت

2-19- اختلالات مربوط به هويت

2-20- جنس و هويت

2-21- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در خارج از كشور

2-22- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در داخل كشور

- دلبستگي

2-1- مفهوم شناسي دلبستگي

2-2- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي

2-3- خواستگاه هاي نظري دلبستگي

2-3-1- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي

2-3-2- نظريه يادگيري

2-3-3- نظريه تحول شناختي

2-3-4- نظريه كردار شناسي

2-3-5- نظريه دلبستگي بالبي

فهرست مطالب

2-4- نظريه دلبستگي تئوري بالبي

2-5- سبك هاي دلبستگي از ديدگاه هاي مختلف

2-6- انواع سبك هاي دلبستگي

2-6-1- سبك دلبستگي ايمن

2-6-2- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي

2-6-3- سبك دلبستگي نا ايمن – دوسوگرا

2-7- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان

2-8- تحول دلبستگي در نوجواني

2-9- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگي از كودكي تا بزرگسالي

2-11- دلبستگي و سازمان شخصيت

2-12- دلبستگي و آسيب شناسي رواني در دوره نوجواني

2-12-1- اختلال رفتارهاي ضد اجتماعي

2-12-2- اختلال بي اشتهايي رواني

2-12-3- اختلال افسردگي

2-12-4- الگوهاي رفتار مرضي در دوره نوجواني

2-12-5- اختلال گسستگي

2-13- پديده هاي دلبستگي و گسستگي

2-14- ارتباط دلبستگي، گسستگي و تاريخچه خشونت كودكي

2-15- معيارهاي تشخيص دلبستگي          

2-16- ارتباط هويت و دلبستگي               

2-17- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در خارج از كشور

2-18- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در داخل كشور

2-19- پژوهشهاي انجام شده مربوط به ارتباط هويت و دلبستگي در خارج از كشور

3-1- طرح پژوهش

3-2- متغيرهاي پژوهش

3-3- تعريف و تعيين جامعه

3-4- نمونه پژوهش

3-5- روش نمونه گيري

3-6- ابزار اندازه گيري

3-7- روش اجراي پژوهش

3-8- روش آماري

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها

آمار توصيفي

تجزيه و تحليل داده‌ها در قالب فرضيه هاي پژوهش

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات

ضمايم و پيوستها

منابع

فهرست جداول

4-1- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و هويت فردي

4-2- هيتسوگرام دلبستگي دو سو گرا

4-3- هيتسوگرام دلبستگي نا ايمن/ اجتنابي

4-4- هيتسوگرام دلبستگي ايمن

4-5- هيتسوگرام هويت فردي

4-6- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي ايمن و هويت

4-6-1- رگريسون دلبستگي ايمن و هويت فردي

4-7- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي

4-7-1- رگريسون دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي

4-8- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي اجتنابي و هويت فردي

4-8-1- رگريسون دلبستگي اجتنابي و هويت فردي

4-9- ضريب همبستگي بين سبك‌هاي دلبستگي و هويت فردي

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید