بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه یک شهر

کد محصول: 1076
قیمت: 42,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت: word
توضیحات محصول

چكيده پايان نامه

اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني دانشگاه یک شهر ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.

دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات 1و2و3و5 رد نمي شوند وفرضيات 4و6و7و8 رد مي شوند.

دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:

سوأل 1- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 2- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 3- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟

سوأل 4- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل 5- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 6- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 7- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل 8- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

درنهايت محققين پس از بررسي داده هاي بدست آمده به اين نتيجه گيري مي رسند كه هيچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دريكي از انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت قرار نمي گيرند اما محققين حدوداً مشخص مي سازند كه دانشكده ادبيات داراي جوي دوستانه ودانشكده علوم جوي مابين باز، دوستانه وپدرانه دارد.

فصل اول : كليات

- مقدمه

- بيان مسأله

- اهميت تحقيق

- فرضيه هاي پژوهش   

- تعاريف عملياتي

فصل دوم: مروري برادبيات پيشينه تحقيق

- مقدمه                                                                                                         

1- بخش اول: ادبيات ومعاني نظري       

- تعاريف جو سازماني

- انواع جو سازماني      

2- بخش دوم: پيشينه پژوهش

- پژوهش هاي خارجي

- پژوهش هاي داخلي

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

-  نوع تحقيق  

- جامعه آماري

- نمونه آماري  

- نحوه جمع آوري داده ها وكسب اطلاعات

- ابزار اندازه گيري

- روايي وپاياني ابزار اندازه گيري 

- روش نمره گذاري پرسشنامه يافته هاي مربوط به آن    

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

- مقدمه

- تجزيه وتحليل توصيفي

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري داده ها

- مقدمه

- خلاصه ونتيجه گيري

- پيشنهادها    

- محدوديت ها

- منابع ومآخذ  

 ضمائم: پرسشنامه توصيف جو سازماني

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول