بررسي چگونگي تأثير رضايت‌مندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد خميني (ره)

کد محصول: 1073
قیمت: 40,000 تومان
تعداد صفحات 125
فرمت: word
توضیحات محصول

بيان مسأله

نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت‌ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هرچند كه انسان در پي رسيدن به شغلي است كه آرزوي آن را داشته لكن بسياري از افراد به شغل موردنظر خود دست نمي يابند و ناگزير در ساير مشاغل فعاليت مي كنند. مديران نيز بايستي توجه داشته باشند كه برخوردي را كه با ساير منابع مادي و شي‌اي سازماني دارند نمي توانند با منابع انساني داشته باشند زيرا كه انسان موجودي با شعور و با احساساتي پيچيده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثيرگذار است.

اهداف پژوهش:

شناسايي، مهم  ترين عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي در بين اعضاي جامعه مورد بررسي، ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت مديريت صحيح بر رضايت شغلي در سازمان با توجه به نتايج حاصل از تحقيق.

روش شناسايي پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع كاربردي است وروش آن توصيفي است وبراي جمع آوري اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماري و نمونه گيري:

جامعه آماري، كاركنان معاونت اداري و مالي كميته امداد امام خميني (ره) دفترمركزي است كه تعداد آنها حدودا 84نفرمي باشد.

نتيجه گيري وپيشنهادات:

با تأييد سؤالات وفرضيه‌‌هاي تحقيق، نتيجه مي‌گيريم  كه : ميزان حقوق ومزايا، پاداش هاي پرداختي، برخورداري ازامكانات رفاهي، داشتن وسايل ودسترسي به ملزومات اداري، وضعيت فيزيكي محل كار، ارتباط دوستانه با همكاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقيم ومديران ارشد، رعايت عدالت وبرابري ازسوي مسؤولين ، شركت دادن درتصميمات مربوط به واحدشغلي، داشتن امنيت شغلي، گرفتن ترفيع ورسيدن به مقامات بالاتر، معنويت وجذابيت دركار، دستيابي به مهارت وخلاقيت هاي فردي ورسيدن به رشد فكري، تصميم گيري راحت وبي دغدغه درانجام وظايف وبهادادن مديران به تلاشها وكوششهاي كاركنان مي‌‍تواند دررضايت شغلي آنان اهميت بسزايي داشته باشد.

باتوجه به نتايج تحقيق، مي‌توان پيشنهادهايي را عنوان كرد كه تدابيرو سياست‌‌هاي مالي مناسب تربه منظوررفع نيازهاي مالي وتصميم‌گيري هاي اساسي درشغل خود وايجاد فضاي كاري مناسب ودادن امنيت شغلي را مي‌توان به عنوان پيشنهادهاي اين تحقيق عنوان كرد.

فصل اول: طرح تحقيق

1-1مقدمه

2-1 اهميت و ضرورت تحقيق

3-1 بيان مسأله

4-1 اهداف تحقيق

هدفهاي تحقيق عبارتند از:

فصل دوم :

ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه

2-2- پيشينه‌ي تحقيق:

ديدگاه هاي نظري تحقيق

- بررسي مباني نظري تحقيق

-سلسله مراتب نيازها

رضايت شغلي

متغيرهاي تحقيق

«شاخص‌ها و معرف‌ها»

تعريف مفاهيم

رضايت شغلي

عوامل مؤثربررضايت شغلي

ميزان درآمد ويا دستمزد

ايمني شغلي

بهره وري

رضايت شغلي وبهره وري

2-2  پيشينه تحقيق

بخش اول: مباحث نظري

ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن:

1- نگرش طبي يا تعادل حياتي

2- نگرش ارزيابي شناختي

3-نگرش تناسب فرد-محيط

4-نگرش تحليل رواني (روان كاري)

ج: ماهيت فشارهاي عصبي رواني

1-تقاضاهاي وظيفه

الف: عدم اطمينان وفقدان كنترل

ب: سنگيني وسبكي كار:

ج: عدم امنيت شغلي

2- تقاضاهاي مربوط به نقش

3-تقاضاهاي مربوط به شرايط فيزيكي محيط كار

الف- سبك رهبري

ب: فشارهاي گروهي

ج- عدم مشاركت درتصميم گيري هاي شغلي

قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي ورواني

-پائين آمدن كيفيت وكميت كار

پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي ورواني

قسمت چهارم : مديريت فشارهاي عصبي ورواني

الف: مديريت براسترس درسطح فردي:

ب: مديريت براسترس درسطح سازماني

1- انتخاب وبه كارگماري

2- روشن نمودن نقش هاي سازماني

3- طراحي مجدد شغل

4-هدف گذاري

5-مشاركت درتصميم گيري

6- ارتباطات سازماني:

قسمت پنجم : رضايت شغلي

الف: تعريف رضايت شغلي

ب: روش هاي اندازه گيري ورضايت شغلي

-نظريه دوعاملي رضايت شغلي

د- عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي

هـ : پيامدهاي رضايت شغلي

1-ارتباط بين عملكرد ورضايت شغلي

2- رضايت شغلي وغيبت

بخش دوم : تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني(ره)

1- تاريخچه

3-اهداف و وظايف

4-فعاليت هاي عمده :

فصل سوم :

روش تحقيق

1-3 روش تحقيق

2-3 جامعه آماري

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري

4-3 ابزار سنجش متغيرها

5-3 روايي پرسشنامه

6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات

7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق

در اين تحقيق از آمار توصيفي و همچنين آمار استنباطي استفاده شده است

كه در آمار استنباطي براي تحليل داده هاي آماري از آزمون خي دو استفاده

نموده ايم.

فصل چهارم تجزيه وتحليل داده‌هاي تحقيق

جدول شماره يك:

جنسيت: مرد – زن؟

جدول شماره دو:

ميزان سن؟

جدول شماره سه:

وضعيت تأهل؟

جدول شماره چهار:

ميزان تحصيلات؟

 جدول شماره پنج:

موقعيت مسكن؟

جدول شماره شش:

از نحوه توزيع غذا و كيفيت غذا چقدر راضي هستيد؟

جدول شماره هفت:

نحوه سرويس اياب و ذهاب كميته امداد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

جدول شماره هشت:

چقدر به كار خود علاقه داريد؟

جدول شماره نه:

پايگاه و منزلت اجتماعي شغل خود را در جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

جدول شماره ده

تا چه حد از ارتقاء و پيشرفت شغلي خود راضي هستيد؟

جدول شماره يازده:

تا چه حد از سمت و نوع شغلي كه در آن مشغول به فعاليت مي‌باشيد راضي هستيد؟

جدول شماره دوازده:

ميزان تحصيلات خود را تا چه حد در موقعيت جايگاه اجتماعي خود موثر مي دانيد؟

جدول شماره سيزده:

در محيط كاري خود چقدر احساس امنيت مي كنيد؟

جدول شماره چهارده:

ساعات كاري تا چه حد براي شما خسته كننده است؟

جدول شماره پانزده:

محيط كاري خود را از جهت داشتن ارتباطات صميمانه چگونه ارزيابي كنيد؟

جدول شماره شانزده:

ميزان ارتباطات شما با همكارانتان خارج از محيط كار چقدر است؟

جدول شماره هفده:

تعداد دوستان شما؟

جدول شماره هيجده:

از ميزان درآمد ماهانه خود چقدر راضي هستيد؟

جدول شماره نوزده:

ميزان ساعات اضافه كاري شغل خود را تا چه حد در موقعيت اقتصاديتان مؤثر مي دانيد؟

جدول شماره بيست:

ميزان تسهيلاتي كه كميته امداد جهت مسافرت براي شما فراهم مي‌كند چقدر است؟

جدول شماره بيست و يك:

از نحوه دريافت وام چقدر راضي هستيد؟

فرضيه اول (جدول شماره بيست و دو):

بين ارضاء نياز و رضايت شغلي كارمند كميته امداد مركز در محل كار خود ارتباط معناداري وجود دارد... 

فرضيه دوم (جدول شماره بيست و سه):

بين روابط صميمانه و تعداد دوستان بين همكاران و رضايت شغلي ارتباط معناداري وجود دارد.

فرضيه سوم (جدول شماره بيست و چهار):

بين موقعيت اقتصادي كارمندان و رضايت شغلي آنان ارتباط معناداري وجود دارد. 

فرضيه چهارم (جدول شماره بيست و پنج):

بين سطح تحصيلات كارمندان كميته امداد مركز و رضايت شغلي آنان رابطه معناداري وجود ندارد.   

فرضيه پنجم (جدول شماره بيست و شش):

بين وضعيت تأهل كارمندان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود ندارد.  

فصل پنجم:

بحث و تفسير نتايج پژوهش

نتايج - پيشنهاد ها

مشكلات و محدوديت هاي تحقيق

پيشنهادات

فهرست منابع

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول